Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • 1

Emneord

Avløysartilskot ved sjukdom

Avløysartilskot ved sjukdom

Generelt

Omtale

Når ein gardbrukar er sjuk, kan ein leiga avløysar og få utgiftene refundert etter visse satsar som er rekna ut frå jordbruksproduksjonen på bruket. Husdyrbrukarar kan søkja om sjukeavløysing gjennom heile året, medan hagebruksprodusentar berre kan søkja i onnetida  frå 15. april til 1. oktober.

Målgruppe

(frå Statens Landbruksforvaltning)

Det kan ytes tilskudd ved:

Sykdom i til sammen 365 dager fordelt på de tre siste år. Det er antallet dager søker er sykmeldt som ikke skal overstige 365 dager i løpet av tre år. Dersom en slik periode er benyttet må søker ha vært sammenhengende friskmeldt i 26 uker før det på nytt kan ytes tilskudd til avløsning.

Svangerskap/fødsel for periode der søker mottar fødselspenger. Faren kan søke om tilskudd i 14 dager i forbindelse med fødselen, men da kan ingen av foreldrene benytte ordningen senere i permisjonstiden. Det kan også ytes tilskudd for periode der en som er gravid mottar svangerskapspenger.

Følge av syke barn til sykehus eller spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom.

 

Dødsfall .

Dette gjelder dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. Da kan gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre søke om tilskudd.

Vilkår for søknad

(frå Statens Landbruksforvaltning)

Det er et vilkår at søker har næringsinntekt fra foretaket på minimum 1/2 G. For 2006 tilsvarer dette kr 29 070 i denne ordningen.

Dersom det er flere berettigede søkere i et foretak, kan bare en av dem få tilskudd for samme periode. Dette gjelder både enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap. Dersom en søker har flere foretak, kan det bare gis tilskudd for ett foretak.