Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Kommunereforma

Kva gjer me i regionen vår?

Stortinget har vedteke ei kommunereform og  pålagt alle kommunar å gjennomføra ein prosess for å vurdera og diskutera samanslåing med nabokommunane. Dei fleste kommunar i Noreg snakkar i desse dagar med naboane sine med tanke på eventuelle kommunesamanslåingar.

Heradsstyret i Ullensvang vedtok i juni 2014 (sak 030/14) at ein ynskte å utgreia moglegheitene for ei eventuell samanslåing av kommunar i indre Hardanger. Tilsvarande vedtak er fatta i dei andre kommunane, og det er sett i gang utgreiingsarbeid som skal danna eit godt grunnlag for politiske vedtak om eventuell kommunesamanslåing innan våren 2016. Ordførarane og styringsgruppene i dei fire kommunane skal i denne perioden arbeida fram utkast til ein intensjonsplan/politisk viljesfråsegn. Joakim Øren (nord) og Bjørnar Dagstad (sør) skal utarbeida administrative utgreiingar for alternativa. 

 

Nye Ullensvang kommune

Møteoversikt:

Planlagt 2017

14. februar Felles opplæring innan arbeidsrett for kommunalsjefar og tenesteleiarar i kommunane
23 -24 januar KS seminar om kommunesamanslåing

 

Gjennomført 2016

Møte om digitalisering og samarbeid innan IKT, 12 desember 2016

Møte om interkommunalt arkiv og samanslåingsprosessen, 07 desember 2016

Møtereferat Meieriet kulturhus den 29 November 2016

Møtereferat frå møte mellom Ullensvang, Odda og Jondal 24 oktober 2016

Samanslåingsvedtak

  Kommunestruktur - heradsstyrevedtak 8 6 2016

Resultatet av folkerøystinga

Resultatet av folkerøystinga om kommunestruktur er klar og kan lastast ned her (PDF). (Oppdatert 25.05)

Nord: 518

Sør: 989

Blank: 17

Ja/Nei:  Ja: 4  Nei: 217

Deling  Ja: 689  Nei: 709

 

Informasjon om folkerøystinga

  pdf INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLÅING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD, ULLENSVANG HERAD OG ULVIK HERAD (411 KB)

  pdf INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLÅING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD. (70 KB)

Folkemøter og folkerøysting

  • 19. april Kl. 18.15 Folkemøte på Utne, Hardanger Folkemuseum
  • 20. april Kl. 18.00 Folkemøte i Kinsarvik, Kinsarvik skule
  • 25. april Førehandsrøysting startar
  • 23. mai Folkerøysting

 

Innbyggarundersøking januar 2016

Les undersøkinga her (PDF)

 

Møtereferat:

Referat frå styringsgruppemøte 19. januar 2015.

Referat frå styringsgruppemøte 6. januar 2016.

Referat møte i Eidfjord 26. januar 2016

Kommunestrukturmøte Utne 28 jan 2016  Styringsgruppene for kommunereforma  i Ullensvang  Jondal og Odda

Møte Styringsgruppe Ullensvang 3 februar 2016

Referat frå samtalar Ulvik, Ullensvang og Granvin 2. mars 2016

Referat frå møte i styringsgruppene kommunestruktur Jondal, Ullensvang, Odda 10.mars 2016

Referat frå styringsgruppemøte 13. juni 2016

Referat frå styringsgruppemøte 11.august 2016

Alternativ nord, Ulvik, Eidfjord, Granvin og Ullensvang:

Mandat

Prosjektomtale

Sluttrapport

Tidsplan for det vidare arbeidet

Oppdatering tidsplan:

Ordførarmøte den 8. mars. Tema : Generell diskusjon om vegen vidare

Folkerøysting i løpet av mai, dato ikkje satt endå.

Intensjonsavtale

 

Alternativ sør, Odda, Jondal og Ullensvang:

Mandat

Prosjektomtale.

Sluttrapport.

Tidsplan for det vidare arbeidet

Oppdatering tidsplan:

- Møte med Fylkesmannen tilstades, i Odda 19. August
- Hardangerrådsmøte med Fylkesmannen 30. August i Kvam
- Felles informasjonsmøte med Fylkesmannen for alle kommunane i Hordaland den 13. September i Bergen
- Endeleg tidspunkt for handsaming av innbyggjarinitiativ vert teke stilling til på eit seinare tidspunkt.

Intensjonsavtale

Lenkjer til andre dokument frå Ullensvang herad:

Heradsstyret sak 030/14 Kommunestruktur. Utgreiingsspørsmål

Heradsstyret sak 069/14 KOMMUNESTRUKTUR. ARBEID MED UTGREIINGAR.

Alternativ samlande struktur.

Heradsstyret sak 015/15 KOMMUNESTRUKTUR. UTGREIING AV NYTT ALTERNATIV FOR HARDANGER KOMMUNANE

 

 

regjeringen  Regjeringen.no om kommunereforma.

  Nykommune.no

fylkesmerke  Fylkesmannen sine sider om kommunereforma