Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Info om eigedomsskatt

Info om eigedomsskatt

KORT ORIENTERING

Ullensvang herad har vedteke å gjennomføra allmenn taksering av alle eigedomar utanom bustadeigedomar og kraftverk, som grunnlag for å utvida eigedomsskatten til all fast eigedom frå og med 2014.

For å gjennomføra dette er det valt ei sakkunning nemnd på 3 personar med personlege varamenn. I tillegg skal den kommunale klagenemnda handtere eventuelle klagar.

Den praktiske gjennomføringa av takseringa (framskaffing og tilrettelegging av grunnlagsdata, innsamling, kvalitetssikring og arkivering av inngåande data, henta inn godkjenning frå sakkunnig nemnd m.v.) vert gjort av administrasjonen og innleigde takstfolk

Det vil verta gjennomført taksering av:

 • Næringseigedomar inkl. ”verk og bruk”.
 • Fritidseigedomar /naust.
 • Våningshus på gardsbruk.

  pdf Rammer og retningsliner for taksering i samband med eigedomsskatt (NY) (110 KB)

  pdf Utrekning av bygningen sitt bruksareal (NY) (157 KB)

  pdf Eigedomsskatt i Ullensvang herad -informasjon innbyggjarane (NY) (75 KB)

  pdf Informasjonsbrosjyre om eigedomsskatt finn du her. (2.98 MB)

Finn informasjon om din eigedom her.

For bustadeigedomar vil det verta nytta formuesgrunnlag (likningstakst).

Sjølve takseringsarbeidet startar i juni 2013, og vil vara ut året.

Generell informasjon vert å finna på denne heimesida, og spesiell informasjon til eigarane vert sendt ut etter kvart som arbeidet går fram.

Som grunnlag for taksten skal sakkunnig nemnd vedta sjablonverdiar. Taksten skal til slutt gje eit bilete av vanleg omsetningsverdi av den aktuelle eigedomen, og liggja litt i underkant av den.

Valde nemnder:

Sakkunnig nemnd

Øystein Pugerud

leiar

Gamlevegen 252

5777 Grimo

Bente Eikås

nestleiar

Kvednavegen 20

5780 Kinsarvik

Anne Alice Namtvedt

medlem

Gamlevegen 170

5777 Grimo

Kjetil Kvalvik

Varamedlem for leiar

Ullensvangvegen 969

5781 Lofthus

Knut Byrkjenes Hauso

Varamedlem for nestleiar

Årekolvegen 2

5777 Grimo

Tor Tysnes

Varamedlem for medlem

Hordatunvegen 81

5781 Lofthus

Klagenemnd

 

Marta Bjørgum Meland  leiar  

Brattespevegen 9

 

5773 Hovland

 Terje S. Bleie  nestleiar  Nå  

5776 Nå

 Anna Elisabet Seim  medlem  

Hordatunvegen 58

 

5781 Lofthus

 Torgils L. Jåstad  medlem  

Gamlevegen 126

 

5777 Grimo

 Eli Lillevik  meldem  

Ullensvangvegen 702

 

5781 Lofthus

       
 Anne Kristine Mæland Måkestad  varamedlem  

Fjordavegen 3738

 

5777 Grimo

Reidar Instanes  varameldem  

Tronesvegen

 

5777 Grimo

 

Nedanfor finn du dokument med utfyllande informasjon.

 

Skattelistene

Her kan du finna eigedomsskattelistene for Ullensvang herad 2019: