Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

Generelt

Omtale

Apostille er ei legalisering/stadfesting av norsk offentleg funksjonær si underskrift på eit dokument, ei stadfesting av at vedkommande har den stillinga som er oppgjeve i dokumentet, og dermed har rett til å skrive ut eit slikt dokument. Dokumentet må vere påført embetsstempelet frå institusjonen. Ei slik stadfesting kan vere naudsynt når norske dokument skal nyttast i utlandet, f.eks. ved ekteskapsinngåing overfor utanlandsk myndigheit dersom ein av partane er norsk statsborgar, eller på skøyte vedrørande kjøp og sal av eigedom i utlandet.

Målgruppe

Alle norske borgarar.

Pris for tenesta

Apostillestadfesting er i seg sjølv gratis. Du må likevel betale for eventuelle kostnader knytt til framskaffing eller kopiering av dokument.

Om søknadsprosessen

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Apostillestadfesting får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).