Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Skjema og skjemaportal

Skjema og skjemaportal

Generelt

Omtale

Skjema

Skjema som ikkje ligg i skjemaportalen finn du her i PDF format.. Dei må du lasta ned, skriva ut, fylla ut og returnera. Enkelte lar seg fylla ut elektronisk før du skriv dei ut.

Dette finn du som PDF-skjema:

 • Avtale om leige av jord
 • Dokumentasjon av nabovarsling
 • Krav om samanslåing
 • Løyve til å fella hjortevilt som skade på innmark
 • Nabovarsel
 • Rapport om omsetnad av alkoholhaldig drikk
 • Retningsliner for Ullensvang viltfond
 • Tilvising til ergoterapeut Ullensvang herad
 • Søknad om psykisk helseteneste
 • Søknad om skjenkeløyve eller endring av vilkår for løyve
 • Søknad om deling og oppmålingsforretning
 • Søknad om einskild eller ambulerande skjenkeløyve
 • Søknad om omsorgstenester
 • Søknad om vaksenopplæring
 • Søknad om salsløyve
 • Søknad om serveringsløyve
 • Søknad omsorgsbustad med vedlegg
 • Søknadskjema motorferdsle nasjonalparken

Skjemaportal

Skjemaportalen finn du her: https://e-skjema.no/ullensvang/

Der finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk.  Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjer deg mellom anna tilgang til å mellomlagre dine skjema før du sender dei inn til oss.

I tillegg får du ei oversikt over dine innsendte skjema med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis me forvaltar innsendte skjema og anna informasjon me registrerer om deg.

Dette finn du i portalen:

 • Søknad om kulturmidlar
 • Musikk- og kulturskule - ny plass, endring og utmelding
 • SFO - ny plass, permisjon, endring og oppseiing
 • Generell førespurnad
 • Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing
 • Søknad om ambulerande skjenkeløyve
 • Søknad om tilskot til kultur, idrett og korps
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Søknad på stilling

Alle andre offentlege skjema

Gå til http://www.norge.no

Noreg.no skal gjere det lett å finne fram til informasjon og tenester frå det offentlege. Det offentlege omfattar statlege etatar og verksemder, kommunar og fylkeskommunar. Ansvaret for Noreg.no ligg hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) . Direktoratet er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet.

Der finn du skjema for bl.a.:

 • Adopsjon
 • Adresseendring
 • Bostedsattest
 • Dødsfall
 • Eiendomsregister
 • Ekteskap
 • Fastlege
 • Flyttemelding
 • Folkeregister
 • Fødselsattest
 • Fødselspermisjon
 • Kart
 • Kommuner
 • Namsmann
 • Navneendring
 • Notarius publicus
 • Omsorgslønn
 • Pass og legitimasjon
 • Personnummer
 • Samboerskap
 • Skilsmisse
 • Skjøte
 • Tinglysing
 • Visum
 • Vrakpant