Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Rekneskapskontroll og rettleiing

Rekneskapskontroll og rettleiing

Generelt

Omtale

Skatteoppkrevjaren har som mål å gje best mogleg informasjon og rettleiing innanfor områda løn og andre oppgåvepliktige ytingar, samt skattetrekk og arbeidsgjevaravgift. Det er òg sett krav til skatteoppkrevjaren å halda kontroll med at oppgåvepliktige ytingar vert handsama i lønsrekneskapen og lønsmeld over løns- og trekkoppgåvene.

Heradet har plikt til å sørgja for denne tenesta.

Målgruppe

 • Arbeidsgjevarar (oppdragsgjevarar)
 • Private arbeidsgjevarar (arbeid i heimen)
 • Ideelle organisasjonar
 • Nyetablerte verksemder

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Heradet har plikt til å sørgje for denne tenesta.

Arbeidsgjevarkontroll

Skatteoppkrevjaren har plikt til å halda ettersyn i rekneskapen hos alle som har eit arbeidsgjevaransvar i heradet (oppdragsgjevarar). Ettersynet er meint å vera ein kontroll på at oppgåvepliktige ytingar vert handsama i samsvar med regelverket. Samstundes skal kontrollen gje grunnlag for god informasjon til arbeidsgjevar.

Om søknadsprosessen

 Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ved å ta kontakt med skatteoppkrevjaren, får du informasjon og rettleiing innafor områda som nemnd over.