Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Ullensvang herad takkar for seg

Frå 01.01.2020 har Ullensvang herad slått seg saman med Jondal kommune og Odda kommune til Ullensvang kommune!

Nettsida til Ullensvang herad er av den grunn ikkje i drift lenger og vil ikkje bli oppdatert med ny informasjon. Du vil ha lesetilgang til all informasjon på www.ullensvang.herad.no men linkar, skjema mm. virkar ikkje lenger.

Prosjektsida for nye Ullensvang kommune finn du her: http://prosjekt.ullensvang.kommune.no

Ny offisiell heimeside finn du her: https://ullensvang.kommune.no

 

Postliste/offentleg journal

På postlista vår finn ein journalopplysningar til inn- og utgåande post. Me har ikkje valt å publisera tekstdokument direkte på postlista, om du ynskjer å sjå dokuemtet som høyer til jouranalopplysningane må du ta kontakt med sakshandsamar.

Postlista går 3 månader tilbake i tid, og inneheld post som er meir enn tre dagar gamal. Om du ynskjer innsyn i noko eldre enn dette kan du ta kontakt med Service- og dokumentsenteret (53671500 / Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.) og me vil hjelpa deg.

Me vil gjere merksam på at journalopplysningar knytt til dokument som arkiverast i heradet sine mange fagsystem ikkje er tilgjengelege frå vår postliste.
Dette gjeld først og fremst arkiv knytt til personar, slik som t.d. klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg. I tillegg er ein del arkivdelar i sak-/arkivsystemet som stort sett inneheld sensitiv informasjon, som også er utelatt frå postlista. Dette gjeld elevarkiv, personalarkiv, og innkrevingsarkiv.

Politiske møte (Utvalg)

Du finn og politiske møte med innkallingar og protokollar. Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg. Me har publisert utvalsmøte tilbake til 2006. Om du leiter etter eldre ting må du ta kontakt med Service- og dokumentsenteret: 53671500 / Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. og me vil hjelpa deg.

Opningstider

Opningstider

Dagar  Opningstider  Telefon

barnehageBarnehagar

Kinsarvik, kvardagar 07:00 - 16:15 53 66 33 23
Utne, kvardagar 06:50 - 16:15 53 66 69 92
Sekse, kvardagar 07:00 - 16:30 53 66 19 42
Veisane, kvardagar 07:00 - 16:15 53 67 13 20
Aga, kvardagar 06:45 - 16.15 53 66 23 36

skuleSkular

Vikebygd, Kvardagar

08:00 - 13:45

SFO slutt 16:00

53 66 21 92

950 00 235

 Opedal, kvardagar

08:00 - 16:00

SFO 07:15 - 16:00

53 66 12 53

907 06 212

Hauso, kvardagar 08:20 - 14:00 53 66 62 13
Kinsarvik, kvardagar   53 67 15 90

NAV logo skNAV

Kundesenteret i Hordaland, kvardagar 08:00 - 15:30 55 55 33 33
Kontoret lokalt, måndag, onsdag, fredag 10:00 - 14:30 55 55 33 33

recycling symbolMiljøstasjonar

Øyjordet, Utne, måndag 12:00 - 18:00 56 52 99 00
Husemoen, Kinsarvik, torsdag 12:00 - 18:00 56 52 99 00

open bookBibliotek

Kinsarvik

Måndag 12.00 - 16.00

Tysdag 12.00 - 16.00

Onsdag 12.00 - 19.00

Fredag 12.00 - 16.00

476 86 145
Utne

Måndag 10.00 - 17.00

Torsdag 12.00 - 18.30

476 86 145
Nå  Tysdag 15.00 - 19.00 476 86 145

swimming man Basseng

Bassenga er stengt i skuleferiane.

Betaling: vaksne kr 50, born/pensjonistar kr 30, asylsøkjarar kr 10.

Hauso skule

Måndag 16.30 - 18.30

 • Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Måndag 18.30 - 20.00

 • Helsebading/pensjonistar

Onsdag 17.00 - 18.15

 • Jenter og gutar 4. – 7. kl.

Onsdag 18.30 - 20.30

 • Jenter og gutar 8. – 10. kl. damer/menn
 
Kinsarvik skule

Tysdag 17.00 - 18.30

 • Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Tysdag 18.30 - 19.30

 • Jenter og gutar (5. – 10. klasse)

Tysdag 19.30 - 20.30

 • Damer

Torsdag 17.00 - 18.30

 • Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Torsdag 18.30 - 19.30

 • Asylsøkjarar

Torsdag 19.30 - 20.30

 • Menn
 

doktorLegekontor

Lofthus

Telefontid

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:00 - 15:00

53 67 13 80

Utne

Telefontid

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:00 - 15:30

53 67 13 40

Kinsarvik helsestasjon

Barnekontrol kvar onsdag

08:00 - 15:30

41 69 71 83

90 18 33 43

Ambulerande skjenkeløyve

Ambulerande skjenkeløyve

Generelt

Omtale

skjenkeløyve kan søkjast av personar som ynskjer å servera alkoholhaldeg drikk i forbindelse med lukka lag eller ved ei bestemt hending.

Du må søkja om skjenkebevilling dersom:

 • Du leiger lokaler, tar betalt for alkohol eller om lokalet berre har serveringsbevilling
 • Du skal servera alkohol i eit lukka selskap til dømes bryllup, jubileum eller interne arrangementer i verksemder
 • Du skal ha eit arrangement som er ope for publikum, i lokaler utan skjenkebevilling eller utandørs på eit avgrensa område

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt

Omtale
Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og å auke trivselen. I hovudsak har bruk av motorkøyretøy til offentleg godtekne nytteformål (til dømes redningsteneste, utmarksnæring og faste bustader) direkte heimel i loven, mens for ferdsel til andre formål må du ha løyve frå kommunen. Merk at det ikkje er høve til å gje løyve til turkøyring( sjå unntak for Finnmark og Nord-Troms).

Målgruppe

Personar som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikkje er offentleg godkjente nytteformål.

Kriterium/vilkår

Ein må søkje om løyve for å bruke motorfartøy eller luftfartøy til dei formåla som er spesielt lista opp (sjå lenkje til forskrift nedanfor). Det gjeld til dømes bruk av snøskuter
 • der fastbuande vil ta på seg køyreoppdrag (transport av funksjonshemma, transport av ved, tilsyn av privat hytte o.a.)
 • der hytteeigar vil transportere bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte
I unntakstilfelle og når det ligg føre særskilte grunnar, kan kommunen gje løyve til motorferdsel knytt til formål som forskrifta ikke nemner spesielt. Søkjaren må ha eit særskilt behov som han ikkje kan få dekt på annan måte, og som ikkje er knytt til turkøyring. Kommunen vil gjere ei konkret vurdering der ein vurderer behovet mot moglege skadar og ulemper. Det skal veldig mykje til før det kan utstedast eit slikt løyve (dispensasjon).

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Lov om fritids- og småbåter §§ 38-40 (om vasskuter) Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: § 2 (om motorferdsel på bar mark) § 3 (om motorferdsel på vinterføre) § 4 (om unntak for Finnmark og Troms) § 5 (om bruk av snøskuter) § 6 (om unntakstilfelle)

Om søknadsprosessen

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om kva ein har høve til å gjere etter lov og forskrift, og kva ein må søkje om løyve til. Behovet må vere dokumentert, og søknaden må innehalde alle dei opplysningane som kommunen treng for å kunne ta stilling til søknaden.

Vedlegg

 • Ved transport av funksjonshemma må ein leggje ved legeattest
 • Ved transport til hytte må ein dokumentere eigarforholdet
 • Kart som viser planlagd køyretrasé
 • Eventuell dokumentasjon av særlege behov

Søknadsfrist

Søknaden må sendast i god tid.

Høve til klage

Dersom kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ynskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før kommunen sender klagen dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket vert ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

Side 1 av 4