Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

Vernepleiar 100 % fast stilling i tenesta for funksjonshemma

Tenesta for funksjonshemma er lokalisert i Kinsarvik i vakre Hardanger. Tenesta yt tenester til personar som har eit særlig hjelpebehov på grunn av utviklingshemming/funksjonshemming. Tenestene vert gitt etter prinsippet om hjelp til sjølvhjelp.

Tenesta har ledig 100 % fast vernepleiarstilling for faglig dyktig og engasjert vernepleiar. Andre med relevant helsefagleg/sosialfagleg utdanning på høgskulenivå oppfordres til å søka. Stillinga inngår i fastsett turnus for tida med langvakter på vekedagar og 4. kvar helg med langvakter/døgnvakter.

Arbeidsoppgåver:

 • Tilsett har ansvar for tenesteyting, og følgjer bebuar i alle gjøremål.
 • Målretta miljøarbeid
 • Utvikling, oppfylging og evaluering av tiltak/planar
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar
 • Fagansvar
 • Vegleiing av anna personell
 • Du skal vere med å bidra til at tenestemottakarane får individuelt tilpassa tenester, at dei har ein meiningsfylt og aktiv kvardag i tråd med lovverk, fagleg kjende metodar og etiske retningslinjer.

 

Utdanningskrav:

 • Autorisasjon som vernepleiar. Eller relevant helsefagleg/sosialfagleg utdanning på høgskulenivå

Kvalifikasjonar

 • Kompetanse i systematisk og målretta miljøarbeid
 • Du har fagleg og personleg styrke til å handtere ulike situasjonar.
 • Du har erfaring frå målretta miljøarbeid for personar med utviklingshemming.
 • Du innehar gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg.

       Personlege eigenskapar:

 • Fagleg engasjert
 • Påliteleg
 • Du er sjølvstendig og målbevisst, har stå på vilje og godt humør.
 • Du har gode samarbeidsevner og er fleksibel og omgjengeleg. Du vil delta aktivt i å skapa eit godt arbeidsmiljø.
 • Du likar å vere i fysisk aktivitet og tek utfordringar på strak arm.

 

       Me kan tilby:

 • Tid til administrativt arbeid
 • Varierte arbeidsoppgåver
 •  Ei teneste i utvikling der du får vere ein aktiv deltakar og pådrivar i utviklingsarbeidet
 • Kjekke kollegaer

 

Stillinga er ledig frå 1. november 2019.

Referansar:

Det er ønskeleg at du oppgjev 2 referansar.

Kontaktinfo:

Tenesteleiar Lena Fresvik tlf. 46 89 48 65, eller avdelingsleiar Siv Beate Bakke tlf 97 07 35 04

Søknadsfrist: 25.10.2019

Søknad merka  ST.NR. 19/797 sender du her:  Skjemaportal Ullensvan herad

Politiattest må leggjast fram før tiltreding i stillinga.