Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

100 % vikariat som helsesjukepleiar ved Ullensvang helsestasjon

Stilling nr. 19/694

Ullensvang herad har ledig 100% vikariat som helsesjukepleiar ved Ullensvang helsestasjon. Tiltreding frå 01.11.19.

Vikariatet varar i perioden 01.11.19 til 23.10.20. med moglegheit for forlenging.

Hovudarbeidsoppgåver:

Helsestasjonstilbodet er av førebyggjande og helsefremjande art og omfattar svangerskapsomsorg, helsestasjon for barn frå 0-5 år, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom (HFU).

Arbeidsoppgåvene lagt til stillinga vil i hovudsak vere skulehelseteneste på barne- og ungdomskule. Ved kommunesamanslåing januar 2020 kan det verta aktuelt med andre arbeidsoppgåver innan helsestasjonstenesta.

Du vil delta i eit godt tverrfagleg samarbeid med ulike faggrupper og få utfordrande arbeidsdagar i eit godt og kompetent fagmiljø. Me har eit fast fagprogram og eit årshjul som vert fulgt på bakgrunn av myndigheitenes anbefalingar for helsestasjonstenesta.

Kvalifikasjonar for stillinga:

Sjukepleiar med godkjend helsesjukepleiarutdanning.
Det vert lagt vekt på om du er skikka til stillinga.
Om det ikkje melder seg kvalifiserte helsesjukepleiarar kan sjukepleiarar tilsetjast i ein tidsbegrensa periode.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta. God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

Du må disponera eigen bil i tenesta. Før tilsetjing må det framleggjast politiattest.

Lønsvilkår:

Etter hovudtariffavtale

Arbeidsstad:

Ullensvang helsestasjon har hovudkontor på Heradshuset, 5780 Kinsarvik med underavdeling på Utne lækjarkontor, 5778 Utne. Frå kommunesamanslåing januar 2020 kan det verte endringar i plassering av hovudkontor.
Nærare opplysningar får du ved å ta kontakt med konstituert leiande helsesjukepleiar, Sigrid Kambestad på tlf: 416 97 183.

Stilling nr. 19/694

Søk på stilling

Søknadsfrist: 30.09.2019.