Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • 1

Emneord

Ledige stillingar i helse og omsorgstenesta vest i Ullensvang herad

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste. 

Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen , Utne.

Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleien alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Utneheimen har 28 plasser.22 på somatisk avdeling og 6 plasser på avdeling for personar med demenssjukdom.

Fast avdelingssjukepleiarstilling 100% Ledig f.o.m. 01.12.2019

Ansvarsområde vil vere

 • heimebaserte tenester
 • personalansvar
 • fagleg ansvar
 • organisering av internundervisning
 • prosedyrearbeid
 • ha oversikt over kompetansen på vaktene
 • kartleggingsbesøk
 • Oppfølgjing av sjukemelde
 • Ha godt samarbeid med pårørande.
 • Vera ein pådrivar, motivator, synleg person som inviterer til refleksjon, og få medarbeidarane til vere trygg på seg sjølv.
 • Sørge for at lærlingar vert tatt godt imot,og finne vegleiar. Legge til rette for at dei når måla i læreplanen.
 • oppfølging av avvik

Kvalifikasjonar

 • sjukepleiar, eller anna helseutdanning på høgskulenivå
 • leiarutdanning eller leiarerfaring er ynskjeleg
 • erfaring med turnusarbeid
 • det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid i heimebaserte tenester

Personlege eigenskapar

 • positiv
 • endringsdyktig
 • ha gode kommunikasjonsevner
 • vere ein pådrivar, mentor og synleg leiar for personalgruppa
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre
 • ha gode samarbeidsevner
 • vere flink å organisere

Fast sjukepleiarstilling, 100 % i turnus   Ledig f.o.m. 16.12.2019

Arbeidsoppgåver vil vera

 • oppfylgjing, pleie og omsorg av pasientar både på institusjon og i heimebaserte tenester
 • arbeidsleiar på seinvakter, nattevakter og helg/høgtid
 • medisnhandtering og tillaging
 • legevisitt
 • arbeid både på instistusjonen og i heiembaserte tenester
 • samarbeid med andre yrkesgrupper
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre’

Kvalifikasjonar

 • sjukepleiar, eller anna helseutdanning på høgskulenivå
 • erfaring frå arbeid i eldreomsorgen er ynskjeleg
 • meistre dei vanlegaste dataverktøy

Personlege eigenskapar

 • du må like å arbeide med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre
 • sjølvstendig
 • endringsdyktig
 • positiv

Fast helsefagarbeidarstilling 87 % i turnus Ledig f.o.m. 16.11.2019

Arbeidsoppgåvene dine vil vere :

 • oppfylgjing, pleie og omsorg av pasientar
 • tilrettelegging for deltaking i aktivitetar
 • samarbeid med andre yrkesgrupper
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre
 • medisinhandtering

Kvalifikasjonar:

 • helsefargarbeidar utdanning med norsk autorisasjon
 • erfaring frå arbeid med eldre er ynskjeleg
 • meistre dei vanlegaste dataverktøy

Personlege eigenskapar

 • du må like å arbeide med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • ha gode samarbeidsevner og bidra til godt arbeidsmiljø
 • ansvarsbevisst
 • ha evne og vilje til fleksibilitet
 • sjå moglegheiter og løysingar

Faste helgestillingar 14 % ( tredje kvar) og 21,13% ( anna kvar)

Assistentar og studentar kan søkje kan søkje

Stillingane kan ikkje delast opp

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Søkjarar må ha gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Kari Skare Storhei., tenesteleiar for meir informasjon

tlf. 53 67 10 60 eller 90999842.

Søknad merka St.nr. 19/695 og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/ .

Søknadsfrist: 22.09.19