Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • 1

Emneord

Kunngjering av ledige stillingar omsorgstenesta vest

Stilling nr. 19/591

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste. Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen , Utne. Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleien alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse. Utneheimen har 28 plasser.22 på somatisk avdeling og 6 plasser på avdeling for personar med demenssjukdom.

Fast sjukepleiarstilling, 64 %

Ledig frå dags dato

Faste helgestillingar 14 % ( tredje kvar) og 21,13% ( anna kvar)

Assistentar kan søkje

Vikariat som miljøarbeidar og assistent , totalt 50 % stilling

Me har ledig eit 50% vikariat. 34 % som miljøarbeidar og 16 % som assistent. Vikariatet er ledig frå den 19.8.19 tom den 15.12..2019. Assistentar kan søkje.

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Søkjarar må ha gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Kari Skare Storhei, tenesteleiar for meir informasjon tlf. 53 67 10 60 eller 909 99 842.

Søknad og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/

Stilling nr. 19/591

SØKNADSFRIST: 02.08.19