Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Ullensvang herad har  ledige midlertidige stillingar i levekårssatsinga  

Ullensvang herad har  ledige midlertidige stillingar i levekårssatsinga  

 • 50% prosjektmedarbeidarknytt til kartlegging og familieoppfylging i perioden 01.01.2019- 31.03.2019
 • 100% prosjektleiar med arbeidsoppgåvermellom anna  innanfor sosialt entreprenørskap,  knytt til prosjektering, samhandling  og etablering/drift av nye arbeidsplassar i heradet i perioden 01.01.2019-31.12.2019

 

Prosjektmedarbeidar 50% stilling

Kvalifikasjonskrav:

3 årig sosialfagleg høgskuleutdanning

Arbeidsoppgåver:

Sluttføra kartleggings og utviklingsarbeidet knytt til tenester for levekårsutsette familiar.

Oppfylging av familiar som er inkludert i utviklingsarbeidet

Utarbeiding av prosjektrapportar

 

Prosjektleiar 100% stilling

Kvalifikasjonskrav:

3 årig høgskuleutdanning innanfor økonomi/reiseliv/prosjektarbeid og med relevant erfaring frå fagfelta. Leiarerfaring.
Arbeidsoppgåver:

Ansvar for leiing,  prosjektering og gjennomføring

Evne til sjå og utvikle ressursar og talent hjå deltakarane i prosjektet

 

For begge stillingane ynskjer me at du har:

God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

Evne til sjølvstendig og systematisk arbeid.

Evne til å motivera og leggja til rette for at einskildpersonar kan nytta si kompetanse til relevante arbeidsoppgåver.

 

Me ynskjer at du er:

Fleksibel, løysingsorientert og har evne til å arbeide i team

Oppteken av å skape god dialog og relasjon med deltakarane

God til å motivera, inkludera, og skapa tryggleik og mestringskjensle for deltakarane.

Det vert lagt stor vekt på personleg eigenskapar til stillinga.

 

Me kan tilby:

Spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver

Tilsetjing i kommunal stilling og løn etter avtale

Fleksibel arbeidstid

Det kan verta aktuelt å tilsetja med erfaring frå tilsvarande arbeid.

 

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til:
Nav leiar Ingvild Sperrevik mob 97098764

Søknad merka St. Nr. 1/1163 og CV sender du elektronisk: Sjå Ullensvang herad sin søknadsportal.
Søknadsfrist: 15.12.2018