Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1
 • 2

Emneord

Kunngjering av ledige stillingar omsorgstenesta vest

Stilling nr. 19/591

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste. Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen , Utne. Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleien alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse. Utneheimen har 28 plasser.22 på somatisk avdeling og 6 plasser på avdeling for personar med demenssjukdom.

Fast sjukepleiarstilling, 64 %

Ledig frå dags dato

Faste helgestillingar 14 % ( tredje kvar) og 21,13% ( anna kvar)

Assistentar kan søkje

Vikariat som miljøarbeidar og assistent , totalt 50 % stilling

Me har ledig eit 50% vikariat. 34 % som miljøarbeidar og 16 % som assistent. Vikariatet er ledig frå den 19.8.19 tom den 15.12..2019. Assistentar kan søkje.

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Søkjarar må ha gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Kari Skare Storhei, tenesteleiar for meir informasjon tlf. 53 67 10 60 eller 909 99 842.

Søknad og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/

Stilling nr. 19/591

SØKNADSFRIST: 02.08.19

Ledig lærarstilling ved Kinsarvik skule

Kinsarvik skule er ein barne-og ungdomsskule med rundt 176 elevar frå 1. – 10. klasse, og ca. 40 tilsette som arbeider ved skulen. Me treng ein dyktig medarbeidar som likar å arbeida i eit hektisk, triveleg og spanande miljø. Me har fokus på klasseleiing, fagfornyinga og det å skape eit godt læringsmiljø for elevane.

LÆRARSTILLING 100 % fast

Det vert ledig lærarstilling i 100 % frå skuleåret 2019-2020. Du som søkjer er ein trygg og engasjert lærar som likar å samarbeida og er fleksibel. Du må vera førebudd på å undervisa i dei fleste fag, men me etterspør særleg kompetanse i norsk og spes. ped,. Me vil vektlegga dine personlege eigenskapar, utdanning og praksis.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Tilsetjing og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

 

St. Nr. 19/583

Søk elektronisk her.

 

For meir informasjon kontakt:

Rektor ,  Dagny Opedal mobil 41 62 19 81

Søknadsfrist: 1. august 2019

Engasjement som sakshandsamar Landbruk.

Ullensvang herad har ledig engasjement som sakshandsamar ved landbrukskontoret.

Engasjementet er inntil 100 % stilling til 31.12.19.

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera knytte til landbruksfaglege oppgåver, med hovudvekt på handsaming av saker etter jordlova og konsesjonslova i Ullensvang herad og Odda kommune. Det kan bli aktuelt med handsaming av delingssaker etter plan- og bygningslova i Ullensvang herad. I tillegg vil du bidra inn i fagmiljøet og til andre oppgåver innan tenesta for samfunnsutvikling. Oppgåvene kan verta endra. Stillinga vil ligga til tenesta for Samfunnsutvikling i Ullensvang herad. Ullensvang herad sel landbruksfaglege tenester til Kvam herad og Odda kommune.

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Relevant høgare utdanning, helst innan landbruksfag eller juridiske fag
 • Kjennskap til aktuelt lovverk og erfaring frå fagområda
 • Gode evner til skriftleg presentasjon. Administrasjonsspråket i Ullensvang herad er nynorsk.

Eigenskapar:

 • Evne til å arbeida systematisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og positiv innstilling
 • Gode gjennomføringsevner og evne til å ta avgjerder

Me tilbyr:

 • Løn etter avtale
 • Inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.
 • Tilsetjinga skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement.

Den som vert tilsett mådisponera eigen bil i tenesta. Dersom du finn stillinga interessant og kan tenkja deg å arbeida i Ullensvang herad, er du velkomen som søkjar.

Nærare opplysningar er å få hjå: Fagleiar landbruk Trygve Vik, telefon 900 69 759

E-post Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

eller

Tenesteleiar teknisk drift Marit Ystanes, telefon 926 82 815, E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Søknad skal sendast elektronisk. Fullstendig søknad merka St.nr. 19/537 , vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar sender du inn på https://e-skjema.no/Ullensvang/

Søknadsfrist 22. juli 2019.

FRITIDSKONTAKT/TRENINGSKONTAKT

Har du lyst til å gjere noko positivt for andre?

Me søkjer etter fritidskontaktar og treningskontaktar til born og vaksne i Ullensvang. Geografisk er behovet spreidd over heile heradet. Løn etter avtale.

AVLASTINGSHEIM

Kan du tenkje deg å vere avlastingsheim for born og ungdom omlag ei helg i månaden? Løn etter avtale.

For meir informasjon, kontakt Nav v/ Brita-Lena Tveit, tlf 46 94 07 42.