Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Verdsdagen for psykisk helse.

VerdsdagenLær om arbeidet sin verknad på psykisk helse.
Korleis leggja til rette for at menneske kan oppleva meistring gjennom arbeid?
På kva måte kan private og offentlege aktørar samarbeida om tilrettelagde arbeidstilbod?

Erfaringskonferanse 22. oktober og kurs 23 oktober.

Les meir her. (PDF)

Sist oppdatert (tysdag 30. september 2014 11:48)

 

Elektronisk arkivplan for Ullensvang herad

arkivplanDen 15.september 2014 vart heradet sin elektroniske arkivplan publisert.
Arkivplanen finn de i menyen til venstre eller på http://ullensvang.arkivplan.no/
 

Monica Hereid
Arkivleiar

 

Folkebadinga 2014/15

badehetteKinsarvik skule

Tysdag

 • Kl 17.00 - 18.30    Familiebading, foreldre m/born t.o.m. 4.klasse
 • Kl 18.30 - 19.30     Jenter t.o.m. 10.kl
 • Kl 19.30 - 20.30     Damer

Torsdag

Kl 17.00 - 18.30     Familiebading, foreldre m/born t.o.m. 4.klasse

Kl 18.30 - 19.30     Gutar t.o.m. 10.kl

Kl 19.30 - 20.30     Menn

Oppstart 07.10.14 og held ope t.o.m.18.12.14. Oppstart etter jol 06.01.15.
Bassenget er ope t.o.m. 26.03.15.

Hauso  skule

Måndag
kl.  16.30  -  18.30        Familiebading,  foreldre m/ born  t.o.m. 4. klasse
kl.  18.30  -  20.00        Helsebading/pensjonistar

Onsdag
kl.  17.00  -  18.15        Gutar og jenter 4.–7. kl
kl.  18.30  -  20.30        Gutar/jenter 8. – 10.Klasse og damer/menn

 

Oppstart 06.10.14. og held ope til t.o.m.17.12.14. Oppstart etter jol 05.01.14.
Bassenget er ope t.o.m. 25.03.15.
Temperaturen i bassenget vert på 32 grader på måndagane. 

Betaling: Vaksne kr 50

Born/pensjonistar kr 30.

Bassenga er stengde i skuleferiane.

 

Helse & velferd

Sist oppdatert (tysdag 30. september 2014 07:48)

 

Influensavaksinering

Det vert influensavaksinering for risikogrupper ved Utne legekontor:

Tysdag 7. oktober

 • kl  08.15-11.30
 • kl 13.00-14.30


Tysdag 14. oktober    

 • kl  08.15-11.30
 • kl 13.00-14.30


Sesonginfluensavaksine tilrådas til personar i risikogruppene:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko kan vurderas for vaksinasjon
 • Barn og vaksne med:
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsjukdom, spesielt personar med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
 • nedsett infeksjonsresistens
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig og/ eller kronisk sjukdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

 

Organisert beitebruk - tilskot til drift av beitelag

Organiserte beitelag kan no starte levering av søknad om tilskot til drift av beitelag. Søknadsfristen er 15. november.

Førebelse satsar for heimsanka dyr i 2014 er kr kr 20/småfe og kr 40/storfe.

Søknadsinformasjon:

 

 • Søknaden skal sendast til/registrerast på BEITEKOMMUNEN, altså den kommunen der hovuddelen av beitelaget sitt beiteområde ligg.
 • Den som er registrert som beitelagsleiar i Brønnøysund vil ha tilgang til å levere søknad for beitelaget i Altinn. Det er mogleg å delegere dette ansvaret i Altinn. Sjå www.brreg.no for å sjekke opplysningane i Brønnøysund.
 • Alle medlemmer i beitelaget må ha eige organisasjonsnummer. Det er ikkje lengre høve til å nytte personnummer.
 • Dersom beitelaget leverte søknad i fjor, vil informasjon om medlemmene vere førehandsutfylt og søknaden vert enklare å fylle ut.
 • Det er trygt å levere søknaden elektronisk.
 • Her finn du informasjon om registrering av søknad
 • For seint innkomne søknader får eit trekk på kr 1.000 per verkedag som har gått etter søknadsfristen.
 • Beitelaget må vere godkjent av kommunen for å kunne søkje på tilskotet. Søknadsfrist for godkjenning av nye beitelag er 1. mai i søknadsåret.

Sist oppdatert (torsdag 18. september 2014 11:26)

Les meir…

 

VA –prosjekt, Grytingsvegen

Ullensvang herad har lyst ut VA –prosjekt, Grytingsvegen i Kinsarvik på Doffin.

Det vert synfaring onsdag 17.09.14

Frammøte kl. 10.00 på heradshuset

Spørsmål kan rettast til Hogne Høysæter tlf. 950 85 656 eller John Ove Rørnes tlf. 481 08 796

 

No er katalogen Film location Hardanger klar.

hardangerraadetHardanger har idag fått ein etterlengta digital katalog som viser attraktive stader å skyta film i regionen. Katalogen er ein start og skal utvidast med fleire gode og inspirerande alternativ til filmlokasjonar i Hardanger. Her kan du og eg vera med å bidra, ved å leggja inn fine eller stygge bilder for filmscenar i Hardanger....

Hovudsida finn du her.

Sist oppdatert (måndag 08. september 2014 13:10)

 

Nytt Inn på tunet - kurs, start 3. oktober

Den 3. oktober starter et nytt Inn på tunet- kurs opp i Øystese, med oppfølgingssamling den 24. oktober. Kurset er tilpasset deg som driver eller vil starte opp med Inn på tunet, og vil forberede deg og Inn på tunet-tjenestene dine for godkjenning gjennom KSL-Matmerk.

De to dag-samlingene hjelper deg til å utvikle et godt kvalitetssystem for Inn på tunet-drifta di. Praktisk HMS-arbeid er også en viktig del av kurset. I tillegg vil det være tilbud om oppfølging både under og etter kurset, for å gi trygghet i å bygge opp et godt Inn på tunet-tilbud.

Kurset er tilrettelagt for en fadderordning gjennom Fagforum Inn på tunet i Hordaland, og informasjon om dette vil bli gitt første kursdag. Fadderene er ikke ansvarlige rådgivere, men til inspirasjon og støtte i en etableringsfase av Inn på tunet virksomheten. Fadderordningen er gratis.

I januar 2015 vil det bli en orienteringskveld om Inn på tunet for nye tilbydere, organisert av Fylkesmannens i Hordaland, Innovasjon Norge og Fagforum Inn på tunet Hordaland. Målet er å informere om rammeverk og støtteordninger for etablering og utvikling av en profesjonell Inn på tunet tjeneste.

Høstens Inn på tunet kurs, er en av flere piloter basert på denne nye kursmodellen som er utviklet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving avd. HMS, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hordaland. Høstens kurs er et pilotkurs, som vil koste kroner 1900,- mot vanlig prispakke som er 6500,-. Så benytt sjansen til å delta på kurset i høst!
Fordelene med den nye kurspakken for Inn på tunet er:

 • HMS og Inn på tunet godkjenning i ett kurs - HMS-kurset er integrert i dette Inn på tunet kurset.
 • Du slipper to påmeldinger : Du blir automatisk innmeldt i Matmerk sitt register for å bli godkjent Inn på tunet tilbyder i framtida, når du melder deg på kurset.
 • Du vil være klar til å ta imot KSL-Inn på tunet revisor etter endt kurs, og få en positiv opplevelse av godkjenningsprosessen.
 • Tilbud om fadderordning gjennom Fagforum Inn på tunet.
 • Kursavgiften inkluderer innmelding i HMS-tjenesten i Norsk landbruksrådgiving, og ved forespørsel vil du få ett gratis besøk av en HMS-rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving, i etterkant av kurset.

Sjå heile annonsen og meld deg på her…

 

Til alle pensjonistar i Ullensvang

HellemyrsfolketSom markering av eldredagen 2014 skipar Ullensvang herad og eldrerådet til teatertur
tysdag 7.oktober.
Me vitjar Den nasjonale scene i Bergen og vil få sjå Hellemyrsfolket.

Musikalversjonen av Amalie Skrams "Hellemyrsfolket" er ei av storsatsingane til DNS denne hausten. Teatersjef Agnete G. Haaland har fått med seg litt av eitt stjernelag av dyktige og kjente skuespillarar og sangarar til å skapa  ei heilt unik oppsetting av Amalie Skram sitt naturalistiske meisterverk.

Sist oppdatert (tysdag 02. september 2014 12:41)

Les meir…

 

Fadderprosjekt og fôringsplassprosjekt

Fylkesmannen si landbruksavdeling har som mål å utvikle beitedrift i fylket i tråd med dagens utfordringar og krav om effektvitet, stabilitet i produksjonen, berekraft og klimatilpassing. Bruksstrukturen er ganske så ulik og krevjande når det gjeld å leggja til rette for ein moderne driftsmåte. Dette for å kunne konkurrera med andre næringar, og ikkje minst i eit endrande klima, der etterspurnaden av kjøtvarer aukar.

http://www2.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=72046

Møt ein fadder som kan svare på dine spørsmål!Velkomen til å delta!Fadderprosjektet er eit tilbod for nye brukarar for å få påfyll av kunnskap og tilgang på nettverk. Gjennom dette prosjektet ynskjer fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling å leggja til rette for meir trivnad, auka kompetanse, tettare fagmiljø og meir samarbeid (t.d. sanking, hausting, avløysing, innkjøp av driftsmidlar og mykje meir). Prosjektet legg til grunn et tett samarbeid med andre rådgjevingstenester.

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=48794&amid=3652587

 

Søknadsfrist produksjonstilskot 20. august – endringar 2014

Produksjonstilskot i jordbruket kan søkast fram til 20. august. Dette er første søknadsrunde med nye støtteordningar innført etter regjeringsskiftet. Her er dei fleste endringane som er aktuelle i Hordaland.

Sist oppdatert (måndag 18. august 2014 08:54)

Les meir…

 
Fleire artiklar…