Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Velkommen til Temakurs Besøksteneste

FRivillig3Ynskjer du å bruka litt av tida di på menneske i sårbare livssituasjonar som av ulike
grunnar kjenner på einsemd og ynskjer meir sosial kontakt? Om du tenkjer på å bli
frivillig besøksven, eller om du allereie er aktiv besøksven og ynskjer fagleg påfyll, er du
hjarteleg velkommen til Temakurs Besøksteneste. Kurset vert halde i regi av Røde Kors,
og kurskvelden er eit samarbeid mellom Røde Kors Besøksteneste og Ullensvang frivilligsentral.

Sist oppdatert (måndag 01. september 2014 09:02)

Les meir…

 

Kokevarsel for alle abonnentar som er knytt til Kinsarvik vassverk.

kokavatnHeradet skal ha hovudreingjering av vassreinseanlegget. I samband med dette må me varsla om at drikkevatn må kokast frå tysdag 02. september kl. 08.00. Kokevarselet gjeld til det vert kunngjort at det er oppheva. Oppheving av kokevarsel vert kunngjort på heradet sine heimesider og med kunngjering i Hardanger Folkeblad.
 
Me orsakar ulempene dette førar med seg. Me gjer kva me kan for at perioden med kokevarsel skal verta så kort som råd er. Dersom de har spørsmål kring drikkevatn, kan dei rettast til:
Nærings- og utvikingsleiar
John Ove Rørnes tlf.481 08 796
Med helsing
Nærings- og Utviklingsetaten.

 

Sist oppdatert (måndag 01. september 2014 06:13)

 

HARDANGER - BERLIN

kunstnarbustadHardangerrådet minner om søknadsfrist 15. september for tildeling av opphald i kunstnarhusværet Hardanger-Berlin.
For meir informasjon og søknadsskjema, gå inn på www.hardanger-berlin.no
 
Alle søknader skal sendast til Hardangerrådet iks på :
Mail: Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa /   Post: Pb 78, 5782 Kinsarvik.

 

Fadderprosjekt og fôringsplassprosjekt

Fylkesmannen si landbruksavdeling har som mål å utvikle beitedrift i fylket i tråd med dagens utfordringar og krav om effektvitet, stabilitet i produksjonen, berekraft og klimatilpassing. Bruksstrukturen er ganske så ulik og krevjande når det gjeld å leggja til rette for ein moderne driftsmåte. Dette for å kunne konkurrera med andre næringar, og ikkje minst i eit endrande klima, der etterspurnaden av kjøtvarer aukar.

http://www2.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=72046

Møt ein fadder som kan svare på dine spørsmål!Velkomen til å delta!Fadderprosjektet er eit tilbod for nye brukarar for å få påfyll av kunnskap og tilgang på nettverk. Gjennom dette prosjektet ynskjer fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling å leggja til rette for meir trivnad, auka kompetanse, tettare fagmiljø og meir samarbeid (t.d. sanking, hausting, avløysing, innkjøp av driftsmidlar og mykje meir). Prosjektet legg til grunn et tett samarbeid med andre rådgjevingstenester.

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=48794&amid=3652587

 

Tilskot til bustadetablering i Ullensvang herad

Prosjekt Bustadetablering i distrikta – Søknadsfrist 14. september 2014

Ullensvang herad er ein av 12 kommunar i landet som er valt ut til å delta i ei treårig satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Husbanken har ansvar for gjennomføring av prosjektet i samarbeid med kommunane. Målet med satsinga er å bidra i utviklinga av attraktive lokalsamfunn gjennom å stimulera til auka tilbod av ulike typar bustader.

Les meir…

 

Søknadsfrist produksjonstilskot 20. august – endringar 2014

Produksjonstilskot i jordbruket kan søkast fram til 20. august. Dette er første søknadsrunde med nye støtteordningar innført etter regjeringsskiftet. Her er dei fleste endringane som er aktuelle i Hordaland.

Sist oppdatert (måndag 18. august 2014 08:54)

Les meir…

 

Studenter lever brannfarlig

brent-kjeleBrannvesenet rapporterer at 2 av 3 utrykninger til studentboliger skyldes matlaging. Studenters kunnskap og bevissthet om brannsikkerhet er for dårlig. En nasjonal informasjonskampanje ved semesterstart skal bedre på dette.
 
En nasjonal spørreundersøkelse blant studenter tidligere i år viste blant annet:

  • En av tre røykvarslere på studenthybler blir aldri sjekket
  • 5.000 til 10.000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin
  • To av ti studenter har ikke tilgang til slokkeutstyr der de bor
  • Utleiere av studentboliger informerer ikke skikkelig om brannsikkerhet

 

- Undersøkelsen viser at det er mer behov for informasjon rundt brannsikkerhet. Derfor er vi på plass ved semesterstart med informasjon om brannsikkerhet, og friske batterier til røykvarsleren for dem som trenger det, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.
 
- Vi er bekymret når vi ser at halvparten av utleierne ikke gir informasjon til leietakerne om brannsikkerhet, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg. - Vi vet at studenter er en utsatt gruppe, særlig når vi kjenner til at mange av dem heller ikke har innboforsikring. Derfor er det særlig viktig at studenter får rikelig og korrekt informasjon om brannsikkerhet, fremholder Irgens.
 
Spørreundersøkelsen tidligere i år, der nesten 5.000 studenter ble spurt om holdninger til brannsikkerhet, danner grunnlaget for den landsomfattende informasjonskampanjen som nå kjøres i forbindelse med semesterstart. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening, Tryg Forsikring samt brannvesenet på de største studiestedene i Norge. Dette vil skje på stands når de ulike studiestedene har åpne dager. Studenter over hele Norge får muligheten til å slå av en prat med sitt lokale brannvesen. Her vil de få med seg viktig brannforebyggende informasjon, samt røykvarslerbatteri om det trengs.

 

 

Skulestart

skule3Skulane i Ullensvang startar opp nytt skuleår måndag 18. august 2014.
·         Hauso skule kl. 8.20
·         Vikebygd skule kl. 8.00
·         Kinsarvik skule kl. 8.20
·         Opedal skule kl. 8.15
Vel møtt!

 

Ungdomar om kommunesamanslåing

UngdomKommuneKlipp frå LNK-nytt (Landssamanslutninga av nynorskkommunar)

Les artikkelen her.

 

Søk regionalt miljøtilskot og tilskot til organisert beitebruk elektronisk

Fristen for å søkje regionalt miljøtilskot er 20. september, og tilskot til organisert beitebruk i landbruket 20. november. Dersom du søkte om miljøtilskot i fjor, elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad få spørsmål om du ønskjer å gjenbruke dei kartteikningane som sakshandsamaren godkjende i fjor. Det gjer det enklare å søkje. Treng du hjelp med søknaden, tilbyr kommunen som vanleg rettleiing i åpningstida si.

Søk tilskot i landbruket elektronisk.

Det er enkelt å søkje riktig tilskot for din gard. Det er trygt å levere søknad på internett, og du får fortløpande tilbakemelding på om du har fylt ut skjemaet riktig. Du kan endre på opplysingane etterpå, og leggje inn nye tiltak. Opplysingane du legg inn i søknaden i år kan hentas fram igjen til neste år. Sjå sidene «Hvordan søke?» hos Landbruksdirektoratet for meir informasjon. I Fylkesmannens rettleiar for regionalt miljøtilskot finn du meir informasjon om tiltaka: www.fylkesmannen.no

Dersom du har svært langsam internettforbindelse kan det vera betre å søkje på papir. Skjema finn du på Fylkesmannen sine nettsider. Hugs at du då må ha kart som vedlegg.

 

 

No er katalogen Film location Hardanger klar.

hardangerraadetHardanger har idag fått ein etterlengta digital katalog som viser attraktive stader å skyta film i regionen. Katalogen er ein start og skal utvidast med fleire gode og inspirerande alternativ til filmlokasjonar i Hardanger.

Hovudsida finn du her.

 
Fleire artiklar…