Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Ny forskrift om plantevernmidlar

cropdustNy forskrift om plantevernmidlar frå 1. juni 2015.
 
I forskrifta er det endringar i reglane for bruk av plantevernmidlar. Det er mellom anna strengare krav til journalføring. Alle som nyttar plantevernmidlar i yrkessamanheng skal nytta integrert plantevern. Ei vurdering av integrert plantevern skal journalførast, i tillegg til føring av vanleg sprøytejournal. Vurdering av sikringstiltak i høve vassførekomstar skal også journalførast. Plantevernmidlar skal ikkje væra eit ukritisk fyrsteval.
 
Vert det nytta plantevernmidlar langs vegar eller andre stader som er open for alminnelig ferdsel skal området merkast. Det er ikkje tillate å bruke plantevernmidlar på leikeareal. Også reglane for bruk rundt helseinstitusjonar blir strengare.
 
Det skal søkast om løyve til spreiing av plantevernmidlar på areal i utmark som er 15 dekar eller større, ved spreiing i kantsonar og på åkerholmar, og ved spreiing av plantevernmidlar frå luftfartøy. Ved spreiing av plantevernmidlar i utmark på areal under 15 dekar skal heradet ha melding.

 

Ullensvang musikkskule - ledige plassar

Heradsmerke-RC2-litenDet er framleis ledige plassar på toradar, fortrinnsvis på austsida.
Er du interessert, ta kontakt på e-post til: Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
Eller på tlf.  til 957 62 712 ( rektor )
Vaksne kan òg søkja om plass.

Sist oppdatert (onsdag 15. juli 2015 07:11)

 

Personregister for bygdebøkene på nett

Bygdebok1Innleiinga og personregisteret til ættarbøkene for Ullensvang er no lagde ut fritt tilgjengeleg på nettet med adresse ullensvang.herad.no/bb
 
Det er framleis høve til å koma med rettingar til ættarbøkene. Desse kan sendast til Bygdebok, Ullensvang herad, 5780 Kinsarvik, el. til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa . Rettingane skal trykkjast i eit tillegg bak i band 3, som kjem ut neste år.
 
Ullensvang bygdeboknemnd

 

Søk RMP-tilskot 2015

Heradsmerke-RC2-litenSøknadsmateriell for søknad om tilskot frå Regionalt miljøprogram i 2015 er no klart. Søknadsfrist 20. september.
Merk at det i år ikkje vil bli sendt ut papirsøknadar.
Søkjar må anten levere søknad på Internett, eller skrive ut papirsøknad og levere søknaden til kommunen. Frist for å søkje er i år 20. september. For organisert beitebruk er søknadsfristen 15. november.

Les meir…

 

Legatmidlar 2015

penger12Ullensvang herad gjer med dette kjent at det skal delast ut midlar frå:

  • Gunvor og Sigurd Rateigs legat
  • Ullensvang skule- og ungdomslegat
  • Søknadsfrist 31. august 2015.

Sist oppdatert (tysdag 07. juli 2015 09:07)

Les meir…

 

NN2000 – nytt høgdegrunnlag for Ullensvang herad

Heradsmerke-RC2-litenMe tek snart i bruk eit nytt høgdesystem, NN2000. Det nye systemet vil ha innverknad på alle heradets kart, teikningar og digitale kartdata. Omlegging til nytt system skal etter planen skje 10. juli. Om du jobbar med kart eller har behov for å nytte høgdedata så har dette betyding for deg.

Les meir…

 

Utlysing klimamidlar

HordalandfylkeHordaland fylkeskommune lyser ut støtte til næringsretta utviklingsprosjekt som medverkar til å løyse klimautfordringane. Tilgjengelege midlar i 2015 er kr. 2 millionar. For meir informasjon: http://www.hordaland.no/klima2015

Søknadsfrist 28.august 2015.

 

Sist oppdatert (måndag 06. juli 2015 11:38)

Les meir…

 

HERADS- OG FYLKESTINGSVALET 2015

val15KUNNGJERING OM UTLEGGING AV MANNTALET.
STÅR DU I MANNTALET?

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røysta ved Herads- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015.

Du kan kontrollera om du står i manntalet i Ullensvang herad når manntalslistene vert lagde ut på desse stadene:

Røystekrins    Stad:
01 Lofthus        Heradshuset i Kinsasrvik
                         Bunnpris, Lofthus
02 Hauso         Spar Nå
                         Joker Utne
03 Djønno        Grendahuset på Djønno

Manntalet vert liggjande ute frå og med 6. juli til og med valdagen 14. september 2015.

Les meir…

 

Begrensa vatntilgang på Legena vassverk

vatn-01Grunna høgt vassforbruk dei siste dagane, får me mange feilmeldingar på vassverket. Me må difor oppmoda om å redusera vatning og liknande helge 3.–5. juli. Informasjon vert og sendt på sms.

Sist oppdatert (fredag 03. juli 2015 11:37)

 

REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGANE

Heradsmerke-RC2-litenDet er no to nye statlege ordningar for redusert foreldrebetaling:
1.    Gjeldande frå 1. mai 2015:
Ingen hushaldningar skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass
2.    Gjeldande frå 1.august 2015
4- og 5-åringar som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til 20 timar gratis kjernetid i barnehagen.
Føresette må sjølv søkja om redusert foreldrebetaling og leggja ved sjølvmeldinga frå sist år eller annan relevant dokumentasjon på inntekta (dersom ein ikkje har sjølvmelding).

Retningsliner finn du her og søknadsskjema finn du her.
Meir informasjon finn du på:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/   
http://www.udir.no/Filer/Barnehage/Regelverk-og-tilskudd/Makspris/Forskriftsendringer-nasjonalordning-gratiskjernetid.pdf?epslanguage=no

 

Varsling24

Varsling24Ullensvang herad har teke i bruk varslingssystemet Varsling 24. Systemet vil bli brukt  i samband med vass-stenging, vegstenging, evakuering og andre tilhøve som krev rask informasjon.Varslinga vert sendt til telefonnummer som er registrert på bustadeigedomen. Dette gjeld både fast og mobiltelefon.

Dersom du ikkje har motteke varsel, og veit at naboane har motteke varsel, kan dette skuldast at du har ein arbeidstelefon, eller at telefonen er registrert på ei anna adresse. På heimesida ligg det rettleiing kva du må gjera, for å motta varsel frå heradet. Når me sendar ut varsel, vil me som oftast visa til heimesida til heradet, der det ligg meir informasjon. Me har motteke informasjon om at det vert endringar i kor informasjonen vert henta. I dag vert den henta frå 1881. Ved neste endring vert det henta frå registrert telefonnummer på Altinn. Me kjem med oppdatert informasjon når denne endringa vert tatt i bruk. Ta kontakt med heradet på tlf. 53671500, dersom de har trong for hjelp. Me held på med avvikling av ferie, og dersom me ikkje kan svara no, vert spørsmåla svart på så snart me kan.

Viktig:
For å kunna nå alle som bur fast eller mellombels i Ullensvang, oppmodar me alle til å gå inn på www.varslemeg.no

Sjekk kva opplysningar som står på ditt nummer - klikk "Endre di oppføring hos 1881" under "Er jeg oppført?".
Du kan legge inn fleire nummer på same person/adresse, og endra desse seinare.
Er ikkje ditt telefonnummer oppført i 1881, legg det inn for å bli varsla. Bruk "Tilleggsoppføring" og velg "Legg til ditt telefonnummer".
Du kan og sjekka om du er blitt varsla under "Har jeg blitt varslet".

NB! Systemet til 1881 med svarkode på SMS er litt tregt, så vent litt lenger enn tolmodet rekk til. :-)

Ofte stilte spørsmål. (PDF på bokmål, som kjem i nynorsk utgåve seinare).

 
Fleire artiklar…