Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Tildeling av gateadresser

Ullensvang Herad har starta opp arbeid med tildeling av gateadresser for adresseverdige bygg som i dag har matrikkeladresse. Namneforslag vedtekne i Arbeidsutval i namnesaker for Ullensvang Herad 21.02.2011, endringsforslag frå Stadnamntenesta, samt nokre tilleggsforslag vert lagt ut på høyring i samsvar med Matrikkellovas § 21.

Høyringsdokumentet er lagt ut i resepsjonen i heradet, på biblioteka i Kinsarvik og på Utne og kan lastast ned her.

Høyringsfrist er sett til 01.10.2015.

Sist oppdatert (måndag 31. august 2015 11:35)

 

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR FRÅ FONDET “TILSKOT TIL LANDBRUKS- OG BYGDEUTVIKLING” I ULLENSVANG

Heradsmerke-RC2-litenHer kan de laste ned dokumentet (PDF)

 

Same telefonnummer til legevakta i heile landet frå 1. september

Legevakt

Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta. Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116 117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg.

- Du treng ikkje lenger vita kva legevakt du høyrer til. Same kvar i landet du er, kan du ringja 116 117 for å koma til legevakta. Dette er særleg nyttig viss du er på ferie eller reise, seier områdeleiar Marit Dagestad
Legevakta skal hjelpa deg når fastlegen ikkje er tilgjengeleg:

- Fastlegen er hovudkontakten din inn i helsetenesta. Dersom det er mogeleg, skal du alltid ringja fastlegen først, seier Dagestad.
Kontakt med tenesta har tre nivå i Noreg. Fastlegen er hovudkontakten. Legevakt skal hjelpa når fastlegen ikkje er tilgjengeleg. Dersom det er akutt og står om liv, skal du ringja 113.

- Legevakta skal tilby hjelp til det som ikkje kan venta når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakta skal også hjelpa deg når du ikkje er i nærleiken av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise, seier områdeleiar.
Dei gamle «lokale» telefonnumra til legevaktene har framleis ein funksjon og vil framleis virka:
 
53 64 80 10

- Av og til treng du å koma i kontakt med legevakta ein annan stad i landet enn der du sjølv oppheld deg, til dømes dersom du ringjer for eit familiemedlem. Alle legevaktene har difor eit eige nummer dei også kan kontaktast på.Det lokale nummeret til legevakta finn du på kommunen si nettside eller i nummeropplysningstenestene.

Fakta:

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringja?

Fastlegen din i opningstida

Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa  ikkje kan venta

113 når det er akutt og står om liv

 

Senior Sykling

frivillig

Stad: Tunvoll trimstove - Lofthus

Tid: Måndagar frå kl. 11.00

Last ned informasjon her (PDF)

 

 

Tilskot til statusvurdering av ledige landbruksbygg

Ønskjer du å leige inn fagleg hjelp til tilstandsvurdering av ditt ledige landbruksbygg eller hjelp til utvikling av forretningsidè? Søk støtte hjå heradet!

Søk Ullensvang herad om tilskot til statusvurdering og utvikling av idear for ny bruk.

Fylkesmannen saman med Hordaland fylkeskommune har framleis midlar til fagleg rettleiing mot eigarar av ledige landbruksbygg.

Formål:
1. Stimulere til iverksetjing av idear/planar med siktemål å skape ny næring i gamle landbruksbygg.

2. Sikre bygningsarv og kulturhistorie ved at ein tek naudsynleg omsyn under restaurering og ombygging.

Søknad:
Send ein kortfatta søknad til kommunen. Denne bør omfatte:

  •     Søkjar; namn, gnr. og bnr
  •     Adresse, telefon
  •     Kontonr
  •     Opplysningar om bygget; storleik, alder, historie, materialbruk, m.m
  •     Eigedomstilhøve
  •     Planar for bruk

 

Stønadsomfang:
Tilskotet dekker 75% av eit dagsverk. Eit dagsverk er avgrensa til kr 7 500. D.v.s. maks utbetaling er kr 5625. I særskilde høve kan kommunen innvilge inntil 2 dagsverk.

Det ber eit krav at konsultasjonen vert utført av autorisert personell t.d. arkitekt/ byggmeister/ bygningsrådgjevar/ konsulent.

Utbetaling:
Heradet handsamar søknadene og fattar vedtak om løyving. Etter godkjenning av rekneskap med rapport frå gjennomført prosjekt, sender heradet inn oppmoding til Fylkesmannen om utbetaling av løyvd tilskot til søkjar.

 

Val 2015

Valglogo gull nynorskFØREHANDSRØYSTING

Informasjon om førehandsrøysting finn du her (PDF)

 

Ny forskrift om plantevernmidlar

cropdustNy forskrift om plantevernmidlar frå 1. juni 2015.
 
I forskrifta er det endringar i reglane for bruk av plantevernmidlar. Det er mellom anna strengare krav til journalføring. Alle som nyttar plantevernmidlar i yrkessamanheng skal nytta integrert plantevern. Ei vurdering av integrert plantevern skal journalførast, i tillegg til føring av vanleg sprøytejournal. Vurdering av sikringstiltak i høve vassførekomstar skal også journalførast. Plantevernmidlar skal ikkje væra eit ukritisk fyrsteval.
 
Vert det nytta plantevernmidlar langs vegar eller andre stader som er open for alminnelig ferdsel skal området merkast. Det er ikkje tillate å bruke plantevernmidlar på leikeareal. Også reglane for bruk rundt helseinstitusjonar blir strengare.
 
Det skal søkast om løyve til spreiing av plantevernmidlar på areal i utmark som er 15 dekar eller større, ved spreiing i kantsonar og på åkerholmar, og ved spreiing av plantevernmidlar frå luftfartøy. Ved spreiing av plantevernmidlar i utmark på areal under 15 dekar skal heradet ha melding.

 

Personregister for bygdebøkene på nett

Bygdebok1Innleiinga og personregisteret til ættarbøkene for Ullensvang er no lagde ut fritt tilgjengeleg på nettet med adresse ullensvang.herad.no/bb
 
Det er framleis høve til å koma med rettingar til ættarbøkene. Desse kan sendast til Bygdebok, Ullensvang herad, 5780 Kinsarvik, el. til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa . Rettingane skal trykkjast i eit tillegg bak i band 3, som kjem ut neste år.
 
Ullensvang bygdeboknemnd

 

Søk RMP-tilskot 2015

Heradsmerke-RC2-litenSøknadsmateriell for søknad om tilskot frå Regionalt miljøprogram i 2015 er no klart. Søknadsfrist 20. september.
Merk at det i år ikkje vil bli sendt ut papirsøknadar.
Søkjar må anten levere søknad på Internett, eller skrive ut papirsøknad og levere søknaden til kommunen. Frist for å søkje er i år 20. september. For organisert beitebruk er søknadsfristen 15. november.

Les meir…

 

Legatmidlar 2015

penger12Ullensvang herad gjer med dette kjent at det skal delast ut midlar frå:

  • Gunvor og Sigurd Rateigs legat
  • Ullensvang skule- og ungdomslegat
  • Søknadsfrist 31. august 2015.

Sist oppdatert (tysdag 07. juli 2015 09:07)

Les meir…

 

NN2000 – nytt høgdegrunnlag for Ullensvang herad

Heradsmerke-RC2-litenMe tek snart i bruk eit nytt høgdesystem, NN2000. Det nye systemet vil ha innverknad på alle heradets kart, teikningar og digitale kartdata. Omlegging til nytt system skal etter planen skje 10. juli. Om du jobbar med kart eller har behov for å nytte høgdedata så har dette betyding for deg.

Les meir…

 
Fleire artiklar…