Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Opningstider i jole- og nyårshelga

jolLegekontor
legekontora på Utne og Lofthus er stengde på jole- og nyårsafta.
 
Odda interkommunale legevakt er open:
·         Legevakta er eit tilbod til alle som oppheld seg i Jondal, Odda og Ullensvang
·         og som treng helsehjelp ved akutt sjukdom eller skade utanom fastlegekontora sine opningstider.
Odda interkommunale legevakt tlf 53648010.
 
For akutt hjelp ring 113.
 
Me minnar om at timebestilling og reseptbestilling kan gjerast på SMS 2097.
Du kan bestille time på SMS og gje melding om at du til dømes treng ny resept på faste medisiner du brukar. Start tekstmeldingen med kodeordet lofthus/utne + ditt navn, fødselsdato og melding med grad av hast eller ønska dag. Send til telefonnummer 2097
 
Bibliotek
Biblioteka følgjer skuleferien og har stengt 22. desember t.o.m. 4. januar.

Siste opningsdag før jol er dermed slik:
•    tysdag 16. desember på Nå
•    torsdag 18. desember på Utne
•    fredag 19. desember i Kinsarvik

Måndag 5. januar ynskjer me alle velkomen til eit nytt og godt bokår!

Ingvild Kvestad, Ingvild Ystanes og Erika Alnæs takkar for godt besøk på biblioteka i 2014

Helsestasjonen

Vanleg opningstider mellom kl: 8.00 – 15.30 utan oppsette dagar i romjula:

Onsdag 24.des. (jolafta): telefontid
Torsdag 25.des. (1. joledag): stengt
Fredag 26.des.: (2. joledag): stengt
Onsdag 31.des.  (nyttårsafta): telefontid
Torsdag 1.jan. (1.nyttårsdag): stengt
Fredag 2.jan. (2.nyttårsdag): stengt

Me kan treffast på mobil: 91 14 07 36 i telefontida mellom kl: 08.00 – 12.00

Alle oss på helsestasjonen ynskjer med dette ei riktig god jol og eit godt nytt år!
 
Heradshuset
Har opent i romjola og 2. januar 2015 i tida kl. 10.00 - 14.00.

Sist oppdatert (onsdag 17. desember 2014 15:19)

 

Jolahelsing frå frivilligsentralen

frivilligUllensvang frivilligsentral vil med dette takke alle som har deltatt i aktiviteter i regi av sentralen. Tusen takk til kvar og ein som har bidrege og dermed gjer det mogeleg å arrangere ulike aktivitetar og tiltak. Ynskjer alle ei God jul og ser fram til fortsatt godt samarbeid i 2015!


 Helsing frå styret og leiar i Ullensvang frivilligsentral!

 

innspel til ny “plan for idrett, friluft og fysisk aktivitet”.

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang herad har utvida fristen for å koma med innspel til arbeidet med å lage ein ny «Plan for idrett, friluft og fysisk aktivitet» for perioden 2015 – 2025. Me ber om innspel frå idrettslag, nærmiljøorganisasjonar og andre om framlegg til satsingsområder og nye nærmiljø- eller idrettsanlegg for heradet. Allereie innkomne innspel frå i haust er teke med i planarbeidet. Etter at nye innspel til planen er motteken vil administrasjonen føreta ei prioritering i samråd med idrettsrådet i heradet. For nærare opplysning ta kontakt med Ullensvang herad 53 67 15 00 ved Torbjørn Reisæter eller Sigrid Dagestad.
Utvida frist for innsending av framlegg er 15. februar 2015

 

Inn på tunet - Informasjonsdag

InnPaaTunet1Invitasjon til informasjonsdag for deg som vil starte opp med Inn på tunet eller utvikle verksemda di vidare. Arrangementet vil haldast av Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge, på Statens Hus i Bergen, like ved jernbanestasjonen, den 30. januar frå kl 10-15, og er gratis.
Informasjonsdagen blir delt i to etter tema: Du får høyre om søknadsmoglegheiter og rammeverk for å drive Inn på tunet før lunsj. Etter lunsj får du gode hugselister for kva du må tenkje på når du skal utvikla og profilera Inn på tunet-verksemda di.

Les meir…

 

LOFTHUS SENTRUM – RØYSE – REGULERINGSPLAN, OPE MØTE OG OFFENTLEG HØYRING

LofthusSentrumDet vert i samband med reguleringsplanen halde ope møte på Krossvoll onsdag 3. desember klokka 18.00.

pru-056/14 Vedtak:
Plan- og ressursutvalet vedtek å leggja reguleringsplan for Lofthus sentrum ut på offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-10.
Alle grunneigarar innanfor området vert varsla direkte. Det vert halde eit ope orienteringsmøte på Lofthus i byrjinga av Desember. Frist for å koma med merknader er sett til 27.12.2014.
 
Merknader skal sendast skriftleg, anten på e-post til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa eller som vanleg post til Ullensvang herad, Kinsarvik, 5780 Kinsarvik  Innspel merkast reguleringsplan Lofthus sentrum Røyse.

Dokument i saka:

Reg. plankart (PDF)

Føresegner (PDF)

Planomtale (PDF)

Sakshandsaming (PDF)

Illustrasjonsplan (PDF)

Sist oppdatert (fredag 28. november 2014 13:35)

 

Budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018

Heradsmerke-RC2-litenFormannskapet har i møte 17. og 18. november lagt fram tilråding om årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018. Saka vert handsama i Ullensvang heradsstyre måndag 15. desember.
Budsjett og økonomiplan vert lagt ut til offentleg ettersyn / høyring frå 24. november på heradshuset i Kinsarvik, Biblioteket på Utne og på heimesida til Ullensvang herad.
Moglege merknader kan sendast til Ullensvang herad 5780 Kinsarvik, og må vera kome til heradet innan torsdag 11. desember.

Last ned formannskapet si tilråding her. (PDF)

Følgjande betalingssatsar er føreslege
auka med verknad frå 01.01.2015 (01.08. for SFO): (Klikk Les meir...)

Sist oppdatert (tysdag 25. november 2014 11:28)

Les meir…

 

Avlevering av arkiv for perioden 1964-1997 for Ullensvang herad til Interkommunalt arkiv i Hordaland

IMG 4280 kassarMe har dei to og eit halvt siste månadane jobba med å grovordna, listeføra og pakka arkivet til Ullensvang herad for avlevering til godkjent depot hjå Interkommunalt arkiv i Hordaland.
Dette gjeld alt av arkivmateriale som heradet har produsert frå skular, barnehagar, omsorgsheimar m.m.
Arbeidet med dette var ferdig fredag 14.11.2014 då me hadde felles dugnad på heradshuset med å flytta kassane på pallar klare for henting. Totalt hadde me 580 kassar fordelt på 19 pallar.
Arkivmaterialet er no trygt plassert i Bergen hjå Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Sist oppdatert (fredag 21. november 2014 10:07)

Les meir…

 

Er du bekymra for eit barn?

KRADMange er i tvil om når det er rett å melda frå til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utvikla 10 spørsmål og svar for å hjelpa deg til å melda frå når du er bekymra for eit barn.

Klikk Les meir for å lesa spørsmåla

eller last ned spørsmåla her (PDF)

Meir informasjon finn du på KRÅD sine nettsider: www.krad.no

Sist oppdatert (onsdag 12. november 2014 15:12)

Les meir…

 

Søk Ullensvang herad om tilskot til statusvurdering av ditt landbruksbygg

Heradsmerke-RC2-litenFylkesmannen saman med Hordaland fylkeskommune løyvd midlar til fagleg rettleiing mot eigarar av ledige landbruksbygg. Søk Ullensvang herad om tilskot til statusvurdering og utvikling av idear for ny bruk.
Formålet med løyvinga er tosidig:
1. Stimulere til iverksetjing av idear/planar med siktemål å skape ny næring i gamle landbruksbygg.
2. Sikre bygningsarv og kulturhistorie ved at ein tek naudsynleg omsyn under restaurering og ombygging.
Styringsgruppa for prosjektet har vedteke at grunnlaget for kostnaden for eit dagsverk vert auka i frå kr 6.000 til inntil 7.500 i 2014. Fylkesmannen bidreg med eit tilskot på 75 % av kostnadsgrunnlaget – avgrensa til kr 5.625 pr dagsverk. I særskilde tilhøve kan heradet løyve inntil 2 dagsverk.
Heradet handsamar søknadene etter retningsline og fattar vedtak om løyving. Etter godkjenning av rekneskap frå gjennomført prosjekt sender heradet inn oppmoding til Fylkesmannen om utbetaling av løyvd tilskot til søkjar.

 

Ullensvang på konserttoppen!

konserttoppenHadde éin konsert per ni innbyggjarar i 2013.

Ullensvang hadde nesten éin konsert om dagen i 2013. Sett i forhold til folketalet på vel 3300, er dette mest i landet. Dette viser ferske tal frå Norsk kulturindeks over Tonoregistrerte arrangement.

Les meir hjå LNK-Nytt.

 

Temakurs besøksteneste

frivilligRøde kors besøksteneste Kinsarvik og Ullensvang frivilligsentral har arrangert 2 kurs i besøksteneste 22 sept. i Kinsarvik og 29 sept. på Utne. Marthe Schou Berg, frivillighetskoordinator Hordaland Røde kors, holdt kurset. Kari Skare Storhei ,sjukepleier innan demensomsorg i Ullensvang, hadde innlegg om kommunikasjon til demente. Til saman deltok 24 stk på kurset.

Vidare framover vil me samarbeide med Røde Kors besøksteneste og pleie og omsorg i Ullensvang herad. Takk til alle som tok seg tid til å være med på kurset og vil bidra som besøksven.

Les meir…

 
Fleire artiklar…