Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

FOLKERØYSTING ULLENSVANG HERAD 23. mai 2016

Heradsmerke-RC2-litenFØREHANDSRØYSTING

Valstyret har vedteke at periode for førehandsrøysting vert 25. april til og med 20. mai 2016

Førehandsmottak vert på heradshuset i Kinsarvik, kvardagar frå kl 09:00-14:30

Førehandsrøysting på institusjonane:
Utneheimen, Utne           torsdag 12. mai 2016, kl. 12:00
Bråvolltunet, Kinsarvik    fredag 13. mai 2016, kl. 12:30

Førehandsrøysting i grendene - langopent:
Sekse, barnehagen,        tysdag  10. mai 2016, kl. 15:30-19:00
Nå, biblioteket,                 onsdag 11. mai 2016, kl. 15:30-19:00
Utne, biblioteket,              torsdag 12. mai 2016, kl. 15:30-19:00
Kinsarvik, her.huset,        torsdag 19. mai 2016, kl.14:30-19.00

VALDAGEN 23. MAI

Hauso samfunnshus     kl. 10.00 – 20.00
Lofthus, Krossvoll          kl. 10.00 – 20.00
Djønno, Grendahuset    kl. 12.00 – 18.00

NB! Hugs legitimasjon ved røysting

Valstyret i Ullensvang
Solfrid Borge
leiar

 

Nytt frå Regionrådet

Kulturmidlar reg

 

Opnings-/stengningstider i Deildo frå 1. april

deildoOppdatering! Helgedagar er vegen heilt open. (Kr. himmelfart, 17. mai og 2. pinsedag i mai)

Grunna lang opningstid på dagen vert det no stengt fram til 21.00. (med gjennomslepp 20:00-20:15)

Opninga om dagen er forlenga fram til 16:15 (tidligare 16:00) for å få med «arbeidrusjet» frå Odda.

I tillegg er det lagt inn stengingar fredag og laurdags formiddag.

Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag-Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope

Sist oppdatert (måndag 02. mai 2016 12:27)

 

Faresonekartlegging for Vikebygd.

VikebygdFareNVE overleverte den fyrste delen av faresonekartlegginga til Ullensvang heradet i heradstyresalen i Kinsarvik. Det er kartlegginga av området i Vikebygd me no har motteke. Denne kartlegginga kom etter press frå kommunane til at Staten måtte ta ansvaret for dette arbeidet. Stortinget har gjeve NVE i oppdrag å kartlegge skredfare i landet. Det er 120 kommunar som er med i fyrste del av kartlegginga. Kartlegginga er omfattande og tek tid.
 
I Ullensvang er det 9 område til som skal kartleggjast. NVE reknar med at me får kartlegginga for dei resterande områda i 2018.
 
Kartlegginga syner kva krav dagens lovverk set til tryggleik. Det gjev heradet gode styringsverkty i forhold til nye tiltak. For dei eksisterande bygga, er det ikkje noko meir farleg å bu i bustaden. Heradet kan på sikt, i lag med grunneigarane og NVE, starte prosess med sikra område slik at me oppnår ynskt tryggleik.
 
Heradet vil i lag med NVE, ha eit orienteringsmøte om faresonekartlegging. Det kan tidlegast haldast hausten 2016 eller i starten på 2017.

Kartet finn du her. (PDF)

 

Turbotrimmen — Odda/Ullensvang Turlag

BarnasTurlagBarnas Turlag Ullensvang Aust startar opp med "Turbotrim" for born i alderen 0-15 år. Dette er eit gratis tilbod for alle, der måler er å få fleire ut på tur. Dette er eit tilbod både for dei som høyrer til Ullensvang Aust, Ullensvang Vest og Odda. Også dei som ikkje er medlem i turistforeninga er hjarteleg velkomen til å bli med.


Meir informasjon finn de her:
https://odda-ullensvang.dnt.no/nyheter/4184-turbotrimmen/

 

Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020

RuspolitiskFormannskapet handsama 18.04.16 framlegg til Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020 saksnr: 36/2016. Framlegget vert lagt ut for høyring i 6 veker med høyringsfrist 28. mai 2016. Vedtaket er fatta med heimel alkohollova § 1-7 bokstav d og plan og bygningslova §§ 11-1, 11-2,11-12 til 11-15.
 
Planen vert sendt ut som i saksutgreiinga til formannskapet. Tilrådinga frå dei ulike råda vert lagt ved. Plan skal drøftast på nytt i heradsstyret 13. mai 2016 før endeleg vedtak i heradsstyret 13. juni 2016.

Høyringsfrist: 28. mai 2016 til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa

Planen finn du her.

Les meir…

 

Tilskot til sogelag/historielag

Me gjer merksam på frist for å søkje tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid er 15. mai.

For meir informasjon og søknadsskjema sjå:

 http://www.hordaland.no/nn-NO/arkiv-og-dokumentasjon/tilskot-til-sogelaga/

 

Folkerøysting - Postrøystegjeving ved førehandsrøysting

Heradsmerke-RC2-litenI heradsstyret den 29. februar 2016 vart det opna for postrøystegjeving i saka om folkerøysting. Denne ordninga kan nyttast om du ikkje har høve til å koma til førehandsrøystestadene i perioden 25. april til 20. mai 2016, eller røysta på valdagen (valtinget) som er sett til 23.mai 2016.

Om ein ynskjer å nytta postrøystegjeving, er ein avhengig av å ha tilgang til internett, skrivar og to konvoluttar:

  1.    Skriv ut blankt valkort på papir, og fyll dette ut…..viktig at alle opplysningane kjem med (dette for å identifisera velgjaren og få kryssa av i manntallet)
    2.    Skriv ut røystesetelen du ynskjer å nytta på papir, og gjer evt. rettingar
    3.    Røystesetelen skal brettast og leggjast i ein umerka konvolutt, som skal limast att.
    4.    Konvolutten med røystesetelen i, saman med utfylt valkort må leggjast i ein ny konvolutt. Denne skal sendast til Valstyret i Ullensvang, heradshuset, 5780 Kinsarvik.

Porto må du sjølv betala.

For at røysta di skal verta godkjent må den vera valstyret i hende før kl 21:00 på valdagen 23. mai 2016.

Røystesetlar og valkort lastar du ned her:
Valkort
Røystesetel - JA
Røystesetel - NEI
Røystesetel - Blank

 

 

Framlegg om val av meddommarar, lagrettemedlemmer m.v.

Heradsmerke-RC2-litenFormannskapet har i møte 18.04.2016 kome med framlegg om val av meddommarar/medlemmer til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten, skjønnsretten og forliksråd for perioden 01.01.17 – 31.12.20. Framlegga er handsama i følgjande saker:

Sak 30/2016:    Val av utval av meddommarar til Hardanger tingrett
Sak 31/2016:    Val av utval av lagrettemedlemmer og meddommarar til Gulating lagmannsrett
Sak 32/2016:    Val av jordskiftemeddommarar til jordskifteretten
Sak 33/2016:    Val av skjønnsmedlemmer
Sak 34/2016:    Val av medlemmer til Hardanger forliksråd

Saksdokumenta er tilgjengelege her.

Merknader til formannskapet sitt framlegg kan sendast til Ullensvang herad, 5780 Kinsarvik eller elektronisk til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa innan 10. mai 2016

Sist oppdatert (fredag 22. april 2016 13:16)

 

Opptak i Ullensvang musikkskule for skuleåret 2016 – 2017

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang musikkskule tek no opp nye elevar for skuleåret 2016 - 2017.
Berre nye elevar og elevar som no går på førebuande opplæring treng søkja.
Har du plass og vil halda fram gjer du ingen ting.
For påmelding: Gå inn på heradet sine heimesider, og fyll ut skjema. For spørsmål ring rektor på tlf 95762712 eller send e-post til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa .

Frist for påmelding: 6. mai

 

 

 

 

Sist oppdatert (onsdag 20. april 2016 08:34)

 

FOLKERØYSTING 23. MAI 2016, ULLENSVANG HERAD

Heradsmerke-RC2-litenKUNNGJERING OM UTLEGGING AV MANNTALET.
STÅR DU I MANNTALET?

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røysta ved folkerøystinga 23. mai 2016.

Du kan kontrollera om du står i manntalet i Ullensvang herad når manntalslistene vert lagde ut på desse stadene:

Røystekrins    Stad:
01 Lofthus     Heradshuset i Kinsarvik
                      Bunnpris, Lofthus
02 Hauso       Spar Nå
                      Joker Utne
03 Djønno     Grendahuset på Djønno

Manntalet vert liggjande ute frå og med 20. april 2016 til og med valdagen 23. mai 2016.

FØREHANDSRØYSTING

Valstyret har vedteke at periode for førehandsrøysting vert 25. april til og med 20. mai 2016
Førehandsmottak vert på heradshuset i Kinsarvik, kvardagar frå kl 09:00-14:30

Det vert langope ved:
Sekse, barnehagen,       tysdag 10. mai 2016, kl. 15:30-19:00
Nå, bibliotekett,               onsdag 11. mai 2016, kl. 15:30-19:00
Utne, biblioteket,             torsdag 12. mai 2016, kl. 15:30-19:00
Kinsarvik, heradshuset,  torsdag 19. mai 2016, kl.14:30-19:00

AMBULERANDE RØYSTEMOTTAK
Dersom veljaren på grunn av sjukdom eller førleik ikkje kan røysta der det vert halde førehandsrøysting/valting, kan veljaren søkja om ambulerande røysting ( dvs at veljaren får røysta heime), jf vallova §8-3 sjette ledd.
Føresuprnad om ambulerande røystemottak må vera Valstyret i Ullensvang, heradshuset, 5780 Kinsarvik i hende innan onsdag 18. mai 2016, kl. 12:00.
Dei som søkjer innan fristen har krav på å få ytt tenesta.

FØREHANDSRØYSTING PÅ INSTITUSJONANE:
Utneheimen, Utne           torsdag 12. mai 2016, kl. 12:00
Bråvolltunet, Kinsarvik    fredag 13. mai 2016, kl. 12:30
Det vert sett opp oppslag på dei aktuelle institusjonane.

Er det spørsmål, ta kontakt med Valstyret i Ullensvang på telefon 53671500.

NB! Hugs legitimasjon ved røysting

Valstyret i Ullensvang
Solfrid Borge
leiar

 
Fleire artiklar…