Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Sommaropning i Deildo

deildoNo vert det sommerferie med fri ferdsel gjennom anleggsområdet på Rv.13 Deildo.
Vegen vert open for fri ferdsel frå torsdag den 14/7 kl. 21:00 til måndag den 8/8 kl. 08:30. (uke 29, 30 og 31)
 
Det står fortsatt igjen noko arbeid som medfører nattestengingar.
Nattestenginga startar (natt til) tirsdag kl 00:00-05:00 den 9/8.
Det er ikkje avklart enno kor lenge vegen vert nattestengt, me kjem tilbake med meir informasjon om dette etter sommarferien.
Med helsing
Terje Nesse

 

Morellfestivalen inviterer til folkefest for 21. gong

moreller-02- Lofthus i Hardanger, 28-31. juli 2016

Morellfestivalen gjer som hoppsportarrangørane i Vikersund og Planica; dei tilpassar arenaen for å oppnå ekstra gode lengder. Etter fleire år med innandørs spytting, valde Morellfesitvalen i 2015 å flytta spyttebanen utandørs for å få «løft på steinen». Og for ein suksess ! Spytt rundt 13,50 m vart notert. Forventingar om ny norgesrekord har difor aldri vore større enn no. Konferansier for NM i morellsteinspytting er som alltid vår eigen morellentusiast Sigurd Sollien.

 

 

Les meir…

 

Ruspolitisk handlingsplan for 2016 - 2020

I heradsstyret 13.06.2016 vart framlegg til ruspolitisk handlingsplan for 2016 - 2020 godkjend, HST - 56/2016  . Vedtaket er fatta med heimel alkohollova § 1-7 bokstav d. Hovudpunkta i planen vil vera retningsgivande for det ruspolitiske arbeidet i heradet i tidsrommet 2016 – 2020.

Last ned planen her (PDF)

 

Legekontor og helsestasjon

Lofthus legekontor

Det er for tida mangel på legar ved Lofthus legekontor. To fastlegestillingar er lyst ut, men me har enno ikkje lukkast med å fylla stillingane. I tillegg til fastlege Ludmila Gorinja vil vikarlege Anna Kulbik Ford vera ved legekontoret fram til 1.september. Vikarlege Kasper Eckert vil vera her i 3 veker frå 27.juni. Legemangelen går utover pasientane som soknar til Lofthus legekontor, me beklagar dette. Det vert arbeid vidare med ulike vikarløysingar fram til me har nye legar på plass.


Ullensvang helsestasjon

Legemangel på Lofthus legekontoret har medført at helsestasjonen er utan fast helsestasjonslege. Fleire legekontrollar er av den grunn avlyst eller utsett. Dei dette gjeld vert informert og oppfordra til å kontakte eigen fastlege ved behov. Det er og har vore redusert helsesøsterbemanning ved helsestasjonen grunna sjukefråvær og studiepermisjon.

Me ber om forståing for at det er ein vanskeleg situasjon for helsestasjonen. Redusert bemanning går dessverre utover tilboda våre. Me vil prioritera lovpålagde tenester og det kan verta utsetting av enkelte oppgåver og reduksjon i enkelte tilbod. Me gjer likevel det me kan for å gje gode tilbod til brukarar av helsestasjonen og skulehelsetenesta med dei ressursane me har.

 

Omlegginga av lammeslakt-tilskotet

Forvaltinga av tilskotet vert frå 2017 endra frå å vera eit produksjonstilskot til å verta utbetalt saman med slakteoppgjeret. Tilskotet vert rekna ut frå registrert tal på leverte lam hjå slakteriet, og vert utbetalt løpande saman med oppgjer frå slakteria for motteke vare.

2016 vert eit overgangsår. Du får utbetalt halv sats for leveransane i 2015 (kr 245) i juni 2016, og halv sats for løpande leveransar gjennom kalenderåret 2016. Frå 2017 vert det betalt full sats saman med slakteoppgjeret.

 

Utlysing av restmidlar frå tilskotsordninga Bustadetablering i distrikta i Ullensvang herad - Søknadsfrist 15. august 2016

Husbanken

Ullensvang herad er ein av 12 kommunar i landet som vart valgt ut til å delta i ei satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet, (no Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD). Husbanken har ansvar for gjennomføring av prosjektet i samarbeid med kommunane. Målet med satsinga var å bidra i utviklinga av attraktive lokalsamfunn gjennom å stimulera til auka tilbod av ulike typar bustader.

Ullensvang heradsstyre har i sak 123/12 gjort fylgjande prioriteringar for arbeidet i Ullensvang:

”Prioritering av tiltak som søkjer om tilskot vert i samsvar med Ullensvang herad sitt hovudmål for deltaking i prosjektet. Hovudmålet er å bruka tilskotsordninga slik at den tilfører bustadmarknaden i heradet ein auke i variasjonen av tilbod på leigemarknaden i dei områda der etterspurnaden er størst.”  

Med bakgrunn i dette er entreprenørar/sjølvstendig næringsdrivande inviterte til å søkja om inntil 15% i tilskot til å byggja/etablera utleigebustader i Ullensvang herad.

Sist oppdatert (måndag 18. juli 2016 08:48)

Les meir…

 

Møteprotokoll, Heradsstyret 13.06.2016

ullensvang

 

Her finn de møteprotokoll for møte i heradsstyret, 13.06.2016.

Last ned PDF.

 

Biblioteka i sommar

sommarlesingDet vert endring i opningstidene på biblioteka i sommar som tidlegare.
Filialen på Nå følgjer skuleferien, og held stengt tysdag 21. juni til me opnar att tysdag 16. august.
Utne bibliotek held stengt 3 veker frå 18 juli og opnar att 8. august.
Kinsarvik bibliotek held stengt dei same vekene: 18. juli til opning 8. august. NB! Onsdagane vil me stengja kl 17 i skuleferien, dvs 22. juni t.o.m. 10. august.

Ikkje gløym å låna med deg bøker, lydbøker og filmar til ferien! Me har mange gode tips for vaksne, born og unge.
Vil du læra korleis du låner e-bøker, er det òg berre å ta kontakt.

På heimesida til Hardangerbiblioteka kan du lesa bokomtaler: http://www.hardangerbiblioteka.no/
Du finn òg Utne bibliotek og Kinsarvik bibliotek på Facebook.

Med helsing

Ullensvang herad
Erika Alnæs, Biblioteksjef

Sist oppdatert (måndag 13. juni 2016 08:33)

 

Opnings-/stengningstider i Deildo

deildoOppdatering! Nattestenging natt til mandag til natt til fredag 00.00 til 05.00. 

Dette gjeld fram til 15. juli, deretter vert det ferieopning i veke 29 - 30 - 31, då vert vegen open heile tida.


Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00

Sist oppdatert (torsdag 09. juni 2016 09:55)

 

Ladestasjon for elbilar i Kinsarvik

ELbilladar3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye ladestasjonen for elbilar i Kinsarvik vart sett i drift 25.5.
Stasjonen er plassert på sørsida av Essostasjonen. Hardanger Energi AS har vore byggherre, og ladestasjonen er finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Ullensvang herad, Hardanger Energi AS og lokalt næringsliv.

Tre bilar kan lade samstundes, ein på hurtiglading og to på "normal" lading.

Sist oppdatert (fredag 27. mai 2016 14:04)

Les meir…

 

800 000 nordmenn må fornya Europeisk helsetrygdkort i år

helfoEuropeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land. Kortet varer i tre år. For tre år siden ble det utstedt 800 000 kort. Disse må fornyes i 2016.

– Bestill kortet gratis på nettsiden helsenorge.no før du drar på ferie, oppfordrer fungerende avdelingsdirektør Marit Winther Abrahamsen ved Helfo servicetjenester.
Ved å vise frem helsetrygdkortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus, har du rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som statsborgerne i landet du ferierer i. Du må betale samme egenandel som innbyggerne der.

Les meir…

 
Fleire artiklar…