Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

BYGDEBOKA FOR ULLENSVANG 1964-2014.

Bygdebok1BAND 1 OG 2 ”HEIMAR OG FOLK”
Det skal vera lansering av bøkene torsdag 8. mai kl 16.30 på Hardanger Folkemuseum. Det vert høve til å kjøpa bøkene og få dei signerte av forfattaren.

Les meir…

 

Bål- bråtebrenning

fyrstikk

Det er forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog/mark frå 15. april til 15. september, Dersom du vil brenna bål eller bråte, må du hugse på at det er du som har ansvaret.

Reglar for bål/bråtebrenning generelt:

- Det er berre tillate å brenne reint trevirke og hageavfall, som kvist, lauv, gras, o.l.

- Brenning må ikkje skje nærare enn 8 meter frå hus eller 10 meter frå skog og lyngområde.

- Det er ikkje tillate å brenne i sterk vind eller i tørkeperiodar.

- Det må visast omsyn til naboar.

- Det må ikkje brennast etter at det er mørkt.

- Hageslange eller andre sløkkjemidlar skal vere klart til bruk ved bålet.

- Bålet skal ikkje vere større enn at det lett kan haldast under kontroll.

- Bålet skal sløkkjast forsvarlig etter at brenning er avslutta.

- All brenning foregår på eiga ansvar.

Sist oppdatert (onsdag 16. april 2014 10:33)

 

IHM melder

RenovasjonPaaske1

Sist oppdatert (måndag 14. april 2014 14:19)

Les meir…

 

Tilskuddsordningar – frivillige organisasjonar

EtneVindEtne Kulturhus inviterer til kurs om tilskuddsordningar for finansiering av nye og spanande prosjekt for frivillige organisasjonar i Ullensvang herad.
Forelesar Anders A. Vik har spisskompetanse innanfor fagområdet tilskuddsordningar og har mange års erfaring.
Målgruppe: Frivillige organisasjonar i alle kommunar i Hordaland og Rogaland.

Les meir…

 

Gebyrregulativ

Formannskapet har i møte 24.03.14, sak 017/14, vedteke å leggje ut nytt gebyrregulativ på høyring. Gebyrregulativet ligg på heradet sine heimesider. I tillegg vert det lagt ut på heradshuset og på biblioteket på Utne. Frist for å koma med merknad : 19.mai merknad sendast :

Ullensvang herad mrk. Gebyrregulativ Kinsarvik 5780 Kinsarvik

Gebyrregulativ med reglar.pdf

 

Politiet minner om lokale politivedtekter og krav knytt til ulike arrangement

NB! Større arrangement har søknadsplikt, jfr. Kap VIII i politivedtektene, - søknaden bør vera politiet i hende ein 1 månad før arrangementet finn stad.

Frå søknadsskjemaet kan me nemna:

Søknaden skal m.a. namn på arrangementet, vakter og vaktleiar.

Vaktliste: (dans, diskotek, konsert, m.m.)

Arrangøren er til kvar tid ansvarleg for at vakthaldet er godt organisert. Eiga risikovurdering ut frå kva slag arrangement, publikum m.m. avgjer storleiken på vakthaldet. Før opp vaktene med fødselsdato.

Vaktleiar må vera over 20 år. Vakter elles over 18 år. Politiet kan for enkelte arrangement krevja fleire eller færre vakter.Løyve for skjenking av alkohol i heradet- søknaden skal vera heradet i hende 3 –tre veker før arrangementet

For tildeling av enkeltløyve, ambulerande løyve og utviding av skjenkeløyve, jamfør alkohollova §§ 1.6, 4.2 og 4.5 som rådmannen er delegert løyve til å administrere, er kravet at det skal søkjast 3 veker før arrangementet. I heradet er det huseigar som skal søkja om slike løyve.

Me vil og minna om at all skjenking av alkohol i offentlege hus krev skjenkeløyve. Unnateke frå dette er private selskap som bryllaup og jubileum. Dersom det er inngangspengar eller det er sal av alkohol for skjenking skal det alltid vera skjenkeløyve.

De finn søknadsskjema på heimesida vår.

 

Nytt frå biblioteka

Påskestengt
Biblioteka held påskestengt 14., 15., og 16. april i samband med påskeferien. Frå tysdag 22. april har me vanlege opningstider.

forestilling biblAnna nytt:
-Datakurs for eldre
-Forestilling, ”Apestreker”, onsdag 23.april kl 18.
-Biblioteka på internett, www.hardangerbiblioteka.no
-Utstillingar
Meir om desse finn du under Les meir-knappen.

Les meir…

 

Kommunikasjon på nett som hovedregel

Innbyggjarar som ikkje ynskjer å få viktige dokument frå offentleg sektor digitalt kan reservera seg mot kommunikasjon på nett. For meir informasjon om reservasjon, sjå Norge.no eller ring 800 30 300.

 

Bestill legetime på SMS, begge legekontora

SMS

Ved Utne og Lofthus legekontor kan du bestille time på SMS og gje melding om at du til dømes treng ny resept på faste medisiner du brukar.

Lofthus: Start tekstmeldingen med kodeordet lofthus + ditt navn, fødselsdato og grad av hast eller ønska dag. Send til telefonnummer 2097.

 Utne: Start tekstmeldingen med kodeordet utne + ditt navn, fødselsdato og grad av hast eller ønska dag. Send til telefonnummer 2097.

 

 

Døme:

lofthus Ola Normann, 12.05.1967, ynskjer time, gjerne en onsdag

utne Kari Normann, 28.11.1972, avbestiller time 04.12.2013

 

Bestilling er mogeleg alle dagar, 24 t i døgnet. Kr. 3,- pr. mottatt melding. Unngå sensitive opplysningar.

Tenesten må ikkje nyttast ved akutt skade eller sjukdom!

SMS sendt i helga vil du få svar på i løpet av fyrste ordinære arbeidsdag.

For akutt time må du ringje oss som før:

  • Telefon Utne:  53 67 13 40
  • Telefon Lofthus:  53 67 13 80
  • Legevakt 15.00-08.00:  53 64 80 10
  • For øyeblikkeleg hjelp:   113

Sist oppdatert (onsdag 26. mars 2014 09:25)

 

GRUNNSKULEOPPLÆRING – VAKSNE

Heradsmerke-RC2-litenHausten 2014/15 vert det truleg sett i gang grunnskuleopplæring for vaksne i norsk og matematikk ved vaksenopplæringa i Kinsarvik. Søknaden skal sendast til Vaksenopplæringa, Ullensvang innvandrarsenter, postboks 54, 5780 Kinsarvik.  Ber om tilbakemelding innan 23.04.14. Kontaktperson: Berit Leigland tlf 53662190.

 

UT PÅ TUR!

frivilligUllensvang Frivilligsentral i samarbeid med frivillige startar opp med ei turgruppe i Kinsarvik.
Torsdagar kl. 11.00 – startar med å gå ca 1 tim i lett tempo
Oppstart:  3 april
Møtestad: Parkeringa oppom Hardangetun, Kinsarvik
Er det noko for deg? Er det ynskje om å starte turgrupper i andre bygder kan frivilligsentralen vere med og organisere det.

 
Fleire artiklar…