Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Legekontor og helsestasjon

Lofthus legekontor

Det er for tida mangel på legar ved Lofthus legekontor. To fastlegestillingar er lyst ut, men me har enno ikkje lukkast med å fylla stillingane. I tillegg til fastlege Ludmila Gorinja vil vikarlege Anna Kulbik Ford vera ved legekontoret fram til 1.september. Vikarlege Kasper Eckert vil vera her i 3 veker frå 27.juni. Legemangelen går utover pasientane som soknar til Lofthus legekontor, me beklagar dette. Det vert arbeid vidare med ulike vikarløysingar fram til me har nye legar på plass.


Ullensvang helsestasjon

Legemangel på Lofthus legekontoret har medført at helsestasjonen er utan fast helsestasjonslege. Fleire legekontrollar er av den grunn avlyst eller utsett. Dei dette gjeld vert informert og oppfordra til å kontakte eigen fastlege ved behov. Det er og har vore redusert helsesøsterbemanning ved helsestasjonen grunna sjukefråvær og studiepermisjon.

Me ber om forståing for at det er ein vanskeleg situasjon for helsestasjonen. Redusert bemanning går dessverre utover tilboda våre. Me vil prioritera lovpålagde tenester og det kan verta utsetting av enkelte oppgåver og reduksjon i enkelte tilbod. Me gjer likevel det me kan for å gje gode tilbod til brukarar av helsestasjonen og skulehelsetenesta med dei ressursane me har.

 

Deildo - oppdatert!

No opplyser entreprenøren at også dagstengingane på fredag og laurdag også utgår.

Vegen blir no heilt open frå i kveld kl.20:00 til måndags morgon (27/6) kl. 08:30.

Sist oppdatert (torsdag 23. juni 2016 14:57)

 

Omlegginga av lammeslakt-tilskotet

Forvaltinga av tilskotet vert frå 2017 endra frå å vera eit produksjonstilskot til å verta utbetalt saman med slakteoppgjeret. Tilskotet vert rekna ut frå registrert tal på leverte lam hjå slakteriet, og vert utbetalt løpande saman med oppgjer frå slakteria for motteke vare.

2016 vert eit overgangsår. Du får utbetalt halv sats for leveransane i 2015 (kr 245) i juni 2016, og halv sats for løpande leveransar gjennom kalenderåret 2016. Frå 2017 vert det betalt full sats saman med slakteoppgjeret.

 

Utlysing av restmidlar frå tilskotsordninga Bustadetablering i distrikta i Ullensvang herad - Søknadsfrist 15. august 2016

HusbankenIflg prioriteringar frå Heradsstyret i Ullensvang – sak 123/12, er entreprenørar/sjølvstendig næringsdrivande inviterte til å søkja om inntil 15% i tilskot til å byggja/etablera utleigebustader i Ullensvang herad.

Prosjekt som får tildelt tilskot må vera ferdigstilte og klar til å tas i bruk pr. medio november 2017.

Søknaden skal merkjast ”Bustadetablering i distrikta” og sendast til
Ullensvang herad, Heradshuset, 5780 Kinsarvik.

Utfyllande informasjon finn du på www.ullensvang.herad.no

Kontaktperson:
Kjellrun Tveisme -  prosjektleiar    tlf. 94 78 41 65

 

Møteprotokoll, Heradsstyret 13.06.2016

ullensvang

 

Her finn de møteprotokoll for møte i heradsstyret, 13.06.2016.

Last ned PDF.

 

Info til innbyggjarane i Ullensvang herad

asfalt2Asfaltering:


I løpet av juni månad skal Ullensvang herad leggja asfalt på kommunale vegar. NCC asfalt skal
leggja asfalt på Nå-Bleievegen, Huse i Kinsarvik, Hauso og div. stader på Lofthus.
Privat personar som ynskjer å leggja asfalt må ta direkte kontakt med NCC asfalt – Anders Hirth tlf: 917 04 166.

Sist oppdatert (tysdag 14. juni 2016 09:58)

 

Biblioteka i sommar

sommarlesingDet vert endring i opningstidene på biblioteka i sommar som tidlegare.
Filialen på Nå følgjer skuleferien, og held stengt tysdag 21. juni til me opnar att tysdag 16. august.
Utne bibliotek held stengt 3 veker frå 18 juli og opnar att 8. august.
Kinsarvik bibliotek held stengt dei same vekene: 18. juli til opning 8. august. NB! Onsdagane vil me stengja kl 17 i skuleferien, dvs 22. juni t.o.m. 10. august.

Ikkje gløym å låna med deg bøker, lydbøker og filmar til ferien! Me har mange gode tips for vaksne, born og unge.
Vil du læra korleis du låner e-bøker, er det òg berre å ta kontakt.

På heimesida til Hardangerbiblioteka kan du lesa bokomtaler: http://www.hardangerbiblioteka.no/
Du finn òg Utne bibliotek og Kinsarvik bibliotek på Facebook.

Med helsing

Ullensvang herad
Erika Alnæs, Biblioteksjef

Sist oppdatert (måndag 13. juni 2016 08:33)

 

Opnings-/stengningstider i Deildo

deildoOppdatering! Nattestenging natt til mandag til natt til fredag 00.00 til 05.00. 

Dette gjeld fram til 15. juli, deretter vert det ferieopning i veke 29 - 30 - 31, då vert vegen open heile tida.


Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00

Sist oppdatert (torsdag 09. juni 2016 09:55)

 

Opning av kunstutstilling på Grimo

Onsdag 8. juni opnar elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule utstilling i Grimo nærbutikk.

Utstillinga vert opna kl. 17:00, og syner noko av det dei har arbeida med dette året.

 

Ladestasjon for elbilar i Kinsarvik

ELbilladar3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye ladestasjonen for elbilar i Kinsarvik vart sett i drift 25.5.
Stasjonen er plassert på sørsida av Essostasjonen. Hardanger Energi AS har vore byggherre, og ladestasjonen er finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Ullensvang herad, Hardanger Energi AS og lokalt næringsliv.

Tre bilar kan lade samstundes, ein på hurtiglading og to på "normal" lading.

Sist oppdatert (fredag 27. mai 2016 14:04)

Les meir…

 

800 000 nordmenn må fornya Europeisk helsetrygdkort i år

helfoEuropeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land. Kortet varer i tre år. For tre år siden ble det utstedt 800 000 kort. Disse må fornyes i 2016.

– Bestill kortet gratis på nettsiden helsenorge.no før du drar på ferie, oppfordrer fungerende avdelingsdirektør Marit Winther Abrahamsen ved Helfo servicetjenester.
Ved å vise frem helsetrygdkortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus, har du rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som statsborgerne i landet du ferierer i. Du må betale samme egenandel som innbyggerne der.

Les meir…

 
Fleire artiklar…