Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrister 2015

Heradsmerke-RC2-litenOrdninga med Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) har søknadsfrist
1. april (Eidfjord og Ullensvang) og 1. mai (Odda).

 Føremålet med tilskotet til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremja natur- og
kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og reusera ureininga frå jordbruket,
utover det som er venteleg utifrå vanleg jordbruksdrift. Kommunane utarbeider overordna
planar for prioritering av søknadene (lokale tiltaksstrategiar).

Sist oppdatert (tysdag 03. mars 2015 12:43)

Les meir…

 

Viltfondet

Heradsmerke-RC2-litenSøknadsfrist for viltfond er sett til 19 mars sjå lysing HF
-          Grunneigere, lag eller organisasjonar kan søkje om midlar frå viltfondet.
-          Krav er at søknaden skal vere begrunna med viltstell tiltak i Ullensvang herad.
 
Ullensvang herad
Rolf Erling Loe
Sakshandsamar vilt og skog

 

Herifrå og framover…

Heradsmerke-RC2-litenVelkomen til inspirerande og praktisk prosesskurs!
Lær korleis du, åleine eller saman med andre i nærmiljøet ditt, kan ta
fatt i eigne eller felles ressursar og utvikle idear til realitetar!

Kurset går i Kinsarvik, over to kveldar; 5 mars og 26
mars 2015, klokka 16.00 - 19.30 (mat frå klokka 15.30)

Meld deg på, innan onsdag 4/2 klokka 12.00, til:
Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa
eller tlf. 53 67 15 00

Sist oppdatert (måndag 02. mars 2015 11:22)

Les meir…

 

Eigedomsskattelistene for Ullensvang herad 2015

Heradsmerke-RC2-litenHer kan du finna eigedomsskattelistene for Ullensvang herad 2015:
-          Offentleg eigedomsskatteliste alle eigedomar
-          Offentleg eigedomsskatteliste verk og bruk
-          Offentleg eigedomsskatteliste fritak § 5
-          Offentleg eigedomsskatteliste fritak § 7

Sist oppdatert (fredag 27. februar 2015 15:22)

 

MØTE

Heradsmerke-RC2-litenHeradsstyremøte 02.03.15 kl. 16.00, Heradshuset i Kinsarvik.

Link til sakspapira.

 

Nytt fra Studiesenteret.no uke 9/2015

studiesenteret1

 

Master i utdanningsvitenskap
Vi er glad for å tilby vår første masterutdanning!
Master i utdanningsvitenskap på deltid er et treårig studium det kan søkes opptak til etter 3/4 år på grunnskolelærerutdanningen. Det første året av mastergraden erstatter da det siste året av grunnskolelærerutdanningen.
Les mer i studieomtalen her.
Høgskolen har tatt/tar kontakt med de studentene som allerede er inne på lærerutdanningene.


Montessoripedagogikk
Dette studiet er også klart, studieomtalen finner du her. Opplegget blir lik inneværende studieår.

Sist oppdatert (torsdag 26. februar 2015 15:33)

 

Kulturmidlar 2015

Heradsmerke-RC2-litenLag og organisasjonar kan søkja heradet om tilskot til drift, generelle kulturtiltak, aktivitetsskapande prosjekt og særlege investeringar. Midlane vert fordelt i formannskapet i april/mai. Søknadsfrist er 15. 03.15.
Idrettslaga sender sine søknader til Ullensvang idrettsråd for tilråding, innan 05.03.15.
Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/, retningslinjer for tildeling finn ein på heradet sine heimesider.

Sist oppdatert (måndag 23. februar 2015 14:47)

 

Regionale kulturmidlar 2015

HardangerlogoTiltaket REGIONALE KULTURMIDLAR I HARDANGER er oppretta
av Hardangerrådet for å stimulere til kulturutvikling i Hardanger.
Hardanger kulturråd disponerer inntil 100.000 kr i 2015. Nye tiltak vert prioriterte.

Tiltak må femna om fleire kommunar.

Søknad vert sendt til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa innan 10.03 2015. Ingen søknadsskjema.

 

Sist oppdatert (torsdag 19. februar 2015 08:27)

 

Betalingsterminal på miljøstasjonen

IHMVi har no innført betaling med bankkort på våre miljøstasjonar.
Frå 1. april vert det innført fakturagebyr på papirfaktura.
Næringskundar som framleis ønskjer faktura, kan og få denne på e-post eller i EHF-format. Ta kontakt med IHM på Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa .
Vi har ikkje høve til å ta i mot kontant betaling andre stader enn på avfallsmottaket på Bjørkemoen, Voss.

 

Innbyggere i Ullensvang herad får kjernejournal

kjernejournal1.mars vil 760.000 innbyggerne i tilsammen 67 nye kommuner i Vest-Norge få sin kjernejournal. Da blir den innført i hele Helse Vest.

I kjernejournal samles viktige helseopplysninger som både innbygger og helsepersonell har tilgang til.
 
– For innbyggerne vil det være en trygghet at de viktigste helseopplysningene om deg raskt vil kunne være tilgjengelig for helsepersonell. Det vil kunne gi deg tryggere helsehjelp i akutte situasjoner, sier Torbjørn Reisæter.

Kjernejournal vil opprettes automatisk i din kommune 1.mars. Alle som har folkeregistrert adresse i den samme kommunen vil få en kjernejournal, såfremt de ikke allerede har reservert seg.

Innbyggerne kan selv se og legge inn opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no.

Les meir…

 

Informasjon om brøyting

broytingVintersesongen er tid for snø, slaps og is, og vanskelege køyretilhøve. I den samanheng ynskjer me å klargjera kva de som innbyggjarar kan og ikkje kan forventa av heradet som har ansvar for brøyting og strøying av kommunale vegar.
 
Kravet til dei som er ansvarlege for brøytekontraktane, er at brøyting skal ta til ved 10 cm snøfall. Vegane skal under vanlege forhold vera framkomelege innan kl 06:00. Parkeringsareal mm skal under vanlege forhold vera brøytt til arbeidsstart/opningstidspunkt. Det skal strøyast når normalt vinterutrusta bilar ikkje kjem seg opp bakkar ol.
 
Dei dagane det lavar ned med snø, kan me ikkje forventa at brøytarane klarar å halda unna snømengda. Dei har mange meter veg som skal brøytast og strøyast, og sjølv om dei er i gang i god tid vil dei ikkje klara å halda unna alt. Me ber om forståing for dette.
 
Heradet tek ikkje ansvar for brøyting av private avkøyringar frå kommunale vegar. Dette har me ikkje kapasitet eller økonomi til. De må difor akseptera at det vil vera brøytekantar i avkøyringane dykkar. For dei som er eldre eller av andre grunnar ikkje i stand til å ta seg av desse brøytekantane på eiga hand, så har diverre ikkje heradet lengre ordninga ambulerande vaktmester. De må difor få tak i andre som kan hjelpa dykk med dette. Frivilligsentralen kan vera eit aktuelt kontaktpunkt for hjelp til måking.
 
Det er ikkje alltid brøytarane får med seg at det er glatt eller ubrøytt, så me er takksame for tilbakemeldingar. Me ber om at beskjedar blir gjeve til sentralbordet på 53 67 15 00 e-post Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa i opningstida, eller til vakttelefonen 476 22 777 utanom vanlege opnings-/arbeidstider.
 
Når det gjeld tilhøve på fylkes- og riksvegar ber me dykk gje tilbakemeldingar til vegvesenet sin trafikkmeldingstelefon 175. 

 
Fleire artiklar…