Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGANE

Heradsmerke-RC2-litenDet er no to nye statlege ordningar for redusert foreldrebetaling:
1.    Gjeldande frå 1. mai 2015:
Ingen hushaldningar skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass
2.    Gjeldande frå 1.august 2015
4- og 5-åringar som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til 20 timar gratis kjernetid i barnehagen.
Føresette må sjølv søkja om redusert foreldrebetaling og leggja ved sjølvmeldinga frå sist år eller annan relevant dokumentasjon på inntekta (dersom ein ikkje har sjølvmelding).

Retningsliner finn du her og søknadsskjema finn du her.
Meir informasjon finn du på:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/   
http://www.udir.no/Filer/Barnehage/Regelverk-og-tilskudd/Makspris/Forskriftsendringer-nasjonalordning-gratiskjernetid.pdf?epslanguage=no

 

Varsling24

Varsling24Ullensvang herad har teke i bruk varslingssystemet Varsling 24. Systemet vil bli brukt  i samband med vass-stenging, vegstenging, evakuering og andre tilhøve som krev rask informasjon.Varslinga vert sendt til telefonnummer som er registrert på bustadeigedomen. Dette gjeld både fast og mobiltelefon.

Dersom du ikkje har motteke varsel, og veit at naboane har motteke varsel, kan dette skuldast at du har ein arbeidstelefon, eller at telefonen er registrert på ei anna adresse. På heimesida ligg det rettleiing kva du må gjera, for å motta varsel frå heradet. Når me sendar ut varsel, vil me som oftast visa til heimesida til heradet, der det ligg meir informasjon. Me har motteke informasjon om at det vert endringar i kor informasjonen vert henta. I dag vert den henta frå 1881. Ved neste endring vert det henta frå registrert telefonnummer på Altinn. Me kjem med oppdatert informasjon når denne endringa vert tatt i bruk. Ta kontakt med heradet på tlf. 53671500, dersom de har trong for hjelp. Me held på med avvikling av ferie, og dersom me ikkje kan svara no, vert spørsmåla svart på så snart me kan.

Viktig:
For å kunna nå alle som bur fast eller mellombels i Ullensvang, oppmodar me alle til å gå inn på www.varslemeg.no

Sjekk kva opplysningar som står på ditt nummer - klikk "Endre di oppføring hos 1881" under "Er jeg oppført?".
Du kan legge inn fleire nummer på same person/adresse, og endra desse seinare.
Er ikkje ditt telefonnummer oppført i 1881, legg det inn for å bli varsla. Bruk "Tilleggsoppføring" og velg "Legg til ditt telefonnummer".
Du kan og sjekka om du er blitt varsla under "Har jeg blitt varslet".

NB! Systemet til 1881 med svarkode på SMS er litt tregt, så vent litt lenger enn tolmodet rekk til. :-)

Ofte stilte spørsmål. (PDF på bokmål, som kjem i nynorsk utgåve seinare).

 

Ullensvang herad er «Årets Stjerneskudd»!

KommRappKommunal Rapport kårar kvart år dei beste kommunane basert på eigne målingar. Målinga er meint å seia noko om kvaliteten på tenestene og den økonomiske drifta i ein kommune, etter Kommunal Rapport sine eigne kriteria. Alle kommunane i landet vert samanlikna.
 
I år har Kommunal Rapport innført ein ny kategori – «Årets Stjerneskudd». Prisen går til den kommunen som har forbetra seg mest frå 2013 til 2014.
 
Og Ullensvang herad er «Årets Stjerneskudd»!

Les oppslaget i Kommunal Rapport her.

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 – 2027, plandokument til høyring

Heradsmerke-RC2-litenKommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2027 vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker frå 03.juli 2015, etter vedtak i heradsstyre 15.06.15 saksnr. 36/2015
Kommunedelplanen finn du her og i fellestenesta på heradshuset.
 
Innspel skal sendast: Ullensvang herad, 5780 KINSARVIK innan 16.08.15.
 

Sist oppdatert (torsdag 25. juni 2015 07:53)

 

Sluttrapportar for utgreiinga av ny kommunestruktur.

kommunereformRapportane for dei to alternativa er no klare.

Sluttrapport, alternativ sør. Odda, Jondal og Ullensvang.

Sluttrapport, alternativ nord. Eidfjord, Granvin, Ulvik og Ullensvang.

Sluttrapport sør inneheld og alternativ for Odda, Jondal og Kvam.

Sist oppdatert (onsdag 24. juni 2015 14:44)

 

VA prosjekt kryssing Kinso

110 0 vegarbeidOppdatert: Frå i morgon 25.juni ca. kl. 08.00 vert det omkopling av røyr og Kinsarvik sentrum får vasslevering via mellombels røyrtrase. Denne traseen har redusert storleik. Dette kan merkast som redusert trykk, dersom mange brukar vatnet samstundes. Arbeidet skal vera ferdig seinast 2. juli, men vil truleg verta ferdig før. Me kjem med oppdatering når vatnet er attende i normal/utbetra tilstand..


Sist oppdatert (onsdag 24. juni 2015 14:36)

 

Integrert plantevern er no eit krav

Heradsmerke-RC2-litenDen nye forskrifta om plantevernmiddel tredde i kraft 1. juni i år. Integrert plantevern har no blitt et krav, som betyr at andre metodar må vurderast før det kan bli aktuelt å nytte kjemiske midlar.
·         Les heile saken hos Bioforsk
Ei av dei største endringane er at integrert plantevern ikkje lenger berre er ei tilråding. Det er eit krav at andre metodar skal vurderast først. Velgast kjemiske middel, må det grunngjevast. Andre metodar kan vere ugrasharving eller annan mekanisk bekjemping, vekstskifte, næringstilgang eller for eksempel å ta i bruk meir resistente sortar.
Den nye forskrifta om plantevernmiddel har endringar som berører alle brukarar og forhandlarar av plantevernmiddel i Norge. Forskrifta kjem som følgje av at Norge tar inn EU sitt regelverk på området.

 

Manglande årleg gjødslingsplan gir trekk i produksjonstilskot

Heradsmerke-RC2-litenEin god gjødslingsplan er eit godt reiskap både for å spara gjødselutgifter og for å hindra tap av næringsstoff til vassdraga. Me minner om at gjødslingsplanen skal vere årleg. Dette gjeld sjølv om du driv med einsidig grasproduksjon.
Les meir hos Fylkesmannen

Sist oppdatert (fredag 19. juni 2015 11:46)

 

Nye byggjereglar frå 1. juli 2015

Heradsmerke-RC2-litenUllensvang herad gjer merksam på at det frå 1. juli 2015 vert innført nye byggjereglar, jf. endringar av plan- og bygningslova. Reglane har i lang tid vore omtalt i sentrale media der mykje av informasjonen har vore både upresis og villeiande. Med bakgrunn i dette ynskjer Ullensvang herad at alle som går med planar om å byggja etter nye reglar, set seg godt inn i dei før dei set i gang.
Direktoratet for byggkvalitet har på sine sider www.dibk.no laga mykje god informasjon om dei nye reglane. Her finn de rettleiing og vegvisarar som kan hjelpa dykk til å vurdera eigne  saker, og Norsk kommunalteknisk foreining (NKF) har utarbeida 12 informasjonsark som ligg gratis tilgjengeleg der. Informasjonsarka inneheld informasjon om kva tiltak som må søkjast om og kva tiltak som er unntatt søknadsplikt.
 

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2015.

LotteriogstiftelseLotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2015.

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Les meir…

 

Erstatning for avlingsskader

AvlingsskadeStaten kan gje erstatningar for ulike type avlingsskader som skuldast klima eller sjukdom som fører til offentleg pålegg om sanering. Fylkesmannen ser ein tendens til at fleire produsentar får avslag grunna utelatt melding til kommunane eller at søknaden er sendt for seint. For at erstatningar skal kunne utbetalast må skadene verte melde og søkt om i tide av produsenten.

Les meir…

 
Fleire artiklar…