Politikarportal
Translate

RSS

Post: 5780 KINSARVIK
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no

Finn det du leitar etter...

Invitasjon til drøftingsmøte i prosjektet Forvaltning av hjortebestand 2013-2017.

hjortMøtet blir halde tysdag 25.november klokka 19:30 i Heradshuset i Kinsarvik.

Invitasjonen gjeld for alle grunneigarar i alle vald, samt andre hjorteinteresserte. Ver vennleg å informere alle andre grunneigarar i valdet ditt også.

Drøftingsmøtet har slikt møteinnhald:

•    Informasjon om hjort og hjorteforvaltning generelt, ny kunnskap og ny forskrift
•    Informasjon om føreslegne grenser for nye forvaltningseiningar – sjå vedlagt kart
•    Drøfting og diskusjon om dei føreslegne grensene, evt endringar/justeringar
•    Invitasjon til å bli med å lage bestandsplan for nytt område.

 

Avlevering av arkiv for perioden 1964-1997 for Ullensvang herad til Interkommunalt arkiv i Hordaland

IMG 4280 kassarMe har dei to og eit halvt siste månadane jobba med å grovordna, listeføra og pakka arkivet til Ullensvang herad for avlevering til godkjent depot hjå Interkommunalt arkiv i Hordaland.
Dette gjeld alt av arkivmateriale som heradet har produsert frå skular, barnehagar, omsorgsheimar m.m.
Arbeidet med dette var ferdig fredag 14.11.2014 då me hadde felles dugnad på heradshuset med å flytta kassane på pallar klare for henting. Totalt hadde me 580 kassar fordelt på 19 pallar.
Arkivmaterialet er no trygt plassert i Bergen hjå Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Sist oppdatert (fredag 21. november 2014 10:07)

Les meir…

 

Internasjonal kveld

2. desember kl. 17.30 til kl. 19.30

Heradstyresalen i Kinsarvik

 

Flyktningane i Ullensvang, Ulvik og Eidfjord inviterer til ein hyggeleg kveld i heradstyresalen i Kinsarvik.

Dei ynskjer å fortelje litt frå heimlanda sine og svarer gjerne på spørsmål. Kulturinnslag.
Programmet vert avslutta med  tradisjonell mat i kantina.  

Håper det høver for deg!

Hjarteleg velkomen!
Arr. :Ullensvang innvandrarsenter, tlf 53 66 34 66

Sist oppdatert (torsdag 20. november 2014 14:16)

 

Er du bekymra for eit barn?

KRADMange er i tvil om når det er rett å melda frå til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utvikla 10 spørsmål og svar for å hjelpa deg til å melda frå når du er bekymra for eit barn.

Klikk Les meir for å lesa spørsmåla

eller last ned spørsmåla her (PDF)

Meir informasjon finn du på KRÅD sine nettsider: www.krad.no

Sist oppdatert (onsdag 12. november 2014 15:12)

Les meir…

 

Søk Ullensvang herad om tilskot til statusvurdering av ditt landbruksbygg

Heradsmerke-RC2-litenFylkesmannen saman med Hordaland fylkeskommune løyvd midlar til fagleg rettleiing mot eigarar av ledige landbruksbygg. Søk Ullensvang herad om tilskot til statusvurdering og utvikling av idear for ny bruk.
Formålet med løyvinga er tosidig:
1. Stimulere til iverksetjing av idear/planar med siktemål å skape ny næring i gamle landbruksbygg.
2. Sikre bygningsarv og kulturhistorie ved at ein tek naudsynleg omsyn under restaurering og ombygging.
Styringsgruppa for prosjektet har vedteke at grunnlaget for kostnaden for eit dagsverk vert auka i frå kr 6.000 til inntil 7.500 i 2014. Fylkesmannen bidreg med eit tilskot på 75 % av kostnadsgrunnlaget – avgrensa til kr 5.625 pr dagsverk. I særskilde tilhøve kan heradet løyve inntil 2 dagsverk.
Heradet handsamar søknadene etter retningsline og fattar vedtak om løyving. Etter godkjenning av rekneskap frå gjennomført prosjekt sender heradet inn oppmoding til Fylkesmannen om utbetaling av løyvd tilskot til søkjar.

 

Ullensvang på konserttoppen!

konserttoppenHadde éin konsert per ni innbyggjarar i 2013.

Ullensvang hadde nesten éin konsert om dagen i 2013. Sett i forhold til folketalet på vel 3300, er dette mest i landet. Dette viser ferske tal frå Norsk kulturindeks over Tonoregistrerte arrangement.

Les meir hjå LNK-Nytt.

 

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Lofthus Camping – Ullensvang herad

Heradsmerke-RC2-litenI samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informera om at Omega Areal as på vegne av Lofthus Camping skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Lofthus Camping i Ullensvang herad. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Ullensvang herad og Omega Areal as.
Området er i arealdelen til kommuneplanen sett av til fritids- og turistføremål, og det er gitt føresegn for området. Føresegna for FT1 – Helleland, Lofthus Camping set krav om reguleringsplan før byggjetiltak kan setjast i verk. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for vidare drift og utvikling av campingplassen med opning for å kunne byggje nye utleigehytter. Tilkomst til området er frå eksisterande avkjørsle i fylkesveg 102.

Sist oppdatert (måndag 10. november 2014 15:02)

Les meir…

 

LOFTHUS SENTRUM – RØYSE – REGULERINGSPLAN OFFENTLEG HØYRING

LofthusSentrumpru-056/14 Vedtak:
Plan- og ressursutvalet vedtek å leggja reguleringsplan for Lofthus sentrum ut på offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-10.
Alle grunneigarar innanfor området vert varsla direkte. Det vert halde eit ope orienteringsmøte på Lofthus i byrjinga av Desember. Frist for å koma med merknader er sett til 27.12.2014.
 
Merknader skal sendast skriftleg, anten på e-post til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa eller som vanleg post til Ullensvang herad, Kinsarvik, 5780 Kinsarvik  Innspel merkast reguleringsplan Lofthus sentrum Røyse.

Dokument i saka:

Reg. plankart (PDF)

Føresegner (PDF)

Planomtale (PDF)

Sakshandsaming (PDF)

Illustrasjonsplan (PDF)

Sist oppdatert (torsdag 06. november 2014 11:40)

 

RV:13 KINSARVIK – KYRKJENESET REGULERINGSPLAN

kyrkjenesetpru-057/14 Vedtak


Plan- og ressursutvalet vedtek oppstart på reguleringsplan for Rv13 frå Kinsarvik til Kyrkjeneset, jf. Plan- og bygningslova § 12-3. Avgrensinga av planområdet er vist på kartvedlegg, datert 08.08.2014.
Alle grunneigarar innanfor området vert varsla direkte. Frist for å koma med merknader er sett til 03.12.2014. Merkast reguleringsplan Rv 13 Kinsarvik - Kyrkjeneset

Oversiktskart (PDF)

 

Temakurs besøksteneste

frivilligRøde kors besøksteneste Kinsarvik og Ullensvang frivilligsentral har arrangert 2 kurs i besøksteneste 22 sept. i Kinsarvik og 29 sept. på Utne. Marthe Schou Berg, frivillighetskoordinator Hordaland Røde kors, holdt kurset. Kari Skare Storhei ,sjukepleier innan demensomsorg i Ullensvang, hadde innlegg om kommunikasjon til demente. Til saman deltok 24 stk på kurset.

Vidare framover vil me samarbeide med Røde Kors besøksteneste og pleie og omsorg i Ullensvang herad. Takk til alle som tok seg tid til å være med på kurset og vil bidra som besøksven.

Les meir…

 

BYGDEBOKA FOR ULLENSVANG 1964-2014.

BygdebokBand 1 og 2 ”HEIMAR OG FOLK” av dei nye bygdebøkene for Ullensvang er i sal.

Bøkene kan kjøpast på desse stadene:
- heradshuset
- museet på Utne
- biblioteka på Nå, Utne og i Kinsarvik
- butikkane i Kinsarvik, på Lofthus, på Utne, i Grimo og på Nå..

Pris: 498,- for enkeltband og 898,- for begge banda.

Sist oppdatert (onsdag 05. november 2014 09:12)

Les meir…

 
Fleire artiklar…